Dato: 28. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjælskiør den 28 Mai 1874

Til Cand.theol. Erik Oksen

Kjære Ven!

Meget længes jeg efter at høre fra Dem, vide hvorledes De tilbragte Dagen i Sorøe og om De kom vel hjem om Aftenen. Tak for Deres venlige Ledsagelse. Jeg kom med Grev Ulrik Adolph til Holsteinborg Klokken 4 og fik den lykkeligste Modtagelse. Den afdøde Grevindes to Værelser i Stueetagen, paa Solsiden ud til Haven blev tildeelt mig, der var deilige Blomster og friske Bøgegrene. Excellencen kom hjem fra Kjøbenhavn seent paa Aftenen og blev her indtil i gaar morges. Veiret var og er meget smukt, dog koldt, saa at jeg endnu har i Kakkelovnen. Jeg føler mig saa vel og glad for disse kjære, velsignede Mennesker, hos hvem jeg saa aldeles har Fornemmelsen af at jeg er velkommen. Der vises mig saa megen Opmærksomhed og Hjertelag, at jeg bliver dybt bevæget derved. Jeg har det ogsaa langt bedre, hvad Sundheden angaaer, end da jeg forlod Byen, min Svimmelhed synes daglig at tage af, jeg gaaer alene hele Haven rundt, igaar var jeg i tre Hold derude i over to Timer, Opholdet her synes min bedste Medicin. Lad mig nu ret snart høre lidt fra Dem; bring min ærbødige, hjertelige Hilsen til hendes Naade Fru van der Maase, ligesaa Hilsen til den unge Stamherre og hans Brødre. Skriver De til den grevelige Familie i Udlandet da siig at jeg har det saa godt og synes hver Dag stadigt at skride frem i Velbefindende, glæder mig dernæst særdeles til Besøget paa Bregentved, hvor jeg ikke var i saa mange Aar! Skriver De til Weber, da hils ikke var i saa mange Aar! Skriver De til Weber, da hils ogsaa ham og tænk selv med vante Hjertelag

paa Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)