Dato: 25. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Holsteinborg anden Pintsedag den 25 Mai 1874.

Kjære Fru Henriques!

Deres Mand har da fortalt Dem om den smukke Fest for Hartmann, i det mindste af Aviserne har De hørt om den. Min Sang har jo vundet meget Bifald hører jeg og det har glædet mig. Dagen efter, nu iforgaars, som De veed forlod jeg Kjøbenhavn; Candidat Oksen ledsagede mig til Sorø og vendte derfra med Aftentoget tilbage. Vogn fra Holsteinborg ventede mig ved Sorø-Station og den ældste af Grev Holsteins Sønner, Student Ulrich Adolf fulgte mig ned til Holsteinborg hvor Grevinden og alle Børnene modtoge mig paa det hjerteligste.

Jeg fik den afdøde gamle Grevindes to Værelser i Stue-Etagen, paa Solsiden, ud til Haven. Her var pyntet med Blomster og Grønt. Seent paa Aftenen kom Excellensen til Basnæs og bliver her til Overmorgen. Han bragte mig en naadig Hilsen fra H. M. Kongen, som han havde sagt at jeg var paa Holsteinborg. Her er meget smukt. Seriner og Guldregn ere lige ved at springe ud, Bøgeskoven er i sin rigeste Pragt, men koldt er her dog; jeg maa have i Kakkelovnen. Igaar gik jeg to Gange lidt om i Haven, men havde Knugen i Hjertekulen og Siden, var dertil meget svimmel, saa at jeg selv i Stuen ikke turde slippe min Stok, i Dag har jeg gaaet næsten en Time, det vil sige meer end den halve Have rundt og det har styrket mig, jeg begynder, synes jeg, at {aae friskere Farve, og mere Mod paa at gaae alene. - De har det vel nu ogsaa deiligt ude paa Petershøi, de grønne Træer og Marker, Haven og Sundet. Lille Marie vil jeg haabe er bedre og begge de ældre Søstre, ligesom Brødre[ne] føle sig oprømte paa Landet, hils dem hver især, men Robert maa De særligt hilse og takke for al den Hengivenhed han i den sidste Tid har viist mig, al den Opmærksomhed og det Hjertelag han ung og elskværdig har mødt mig med og saa trofast været min Ledsager fra Nyhavn til Hjemmet i Tordenskjoldsgade. Seer De Professor Høedt vil De da takke ham fra mig for hans Portræt til mit Skjermbræt; jeg beklager at jeg ikke var hjemme da han glædede mig med Besøg. Vil De hilse Frøknerne Price og alle fælles Venner.

Glæd mig snart med Brev; dette haaber jeg naaer til Dem uagtet jeg ikke har Huusnummeret paa Deres Mands Contoir, men den hele By, og altsaa endnu bedre Posten, kjender ham. At jeg ikke skriver til Nummer eet i Tordenskjoldsgade ligger i, at Brevet vistnok da kom langt senere til Dem. Giv mig iøvrigt Deres Mands ContoirAdresse. Hils ham og alle Børnene paa det hjerteligste.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 395-98)