Dato: 25. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Weller
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 25 Mai 1874.

Meget ærede Hr Weller!

Iaftes modtog jeg de fem Portræt -Billeder og jeg takker Dem meget fordi jeg saa snart fik disse at see; De ønsker at høre min Mening om samme og jeg maa bekjende at hvert Blad er smukt og malerisk. Hvad Portræt Ligheden angaar er det jo mere vanskeligt for mig at dømme, jeg seer paa hvert Stykke meget gammel og affæl­dig ud, men det er nok ogsaa Tilfælde i Virkeligheden, jeg har nu i næsten to Aar ikke seet, før nu, noget nyt Photographi Portræt af mig. Der ere to Billeder hvor jeg sidder omtrendt i samme Stilling ved Bordet foran Sophaen, paa Bordet staaer en hvid Vase til Blomster, det Billede hvor denne heelt sees og største Delen af Bordet, synes jeg mindst om, derimod langt mere om det hvor Vasen er næsten halv overskaaret; det større Billede hvor jeg ligeledes sidder ved Bordet med Haanden under Klndever særde(le)s smukt hvad Omgivelser angaar, mindre tiltaler mig Portrættet. Af de to andre ved Vinduet bærer unægtelig det Prisen hvor jeg støtter mig paa mit Skrivebord. Jeg maa særligt beundre hvor smukt De i alle Bi­lederne har givet Omgivelserne og stillet mig mellem disse. Jeg hører vel, ved Leilighed hvad Folk sige om Photographierne. Jeg sender her, som De ønsker, min Navne-Underskrift. Hvor vil De anbringe den paa BiIllederne? Min hjertelige Hilsen til Dem, Hr Schou og Hr Hansen.

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus