Dato: 21. januar 1840
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog)

21. Januar [1840]

...... Af det hvad Andersen har fortalt Dem om Sørgetoget maa De kun tro det Halve – han er Digter altsaa Skaber, husk paa det. At Toget gik noget for hurtigt bedrøver mig i den Grad, at jeg ikke kan taale der tales om det og Andersen sætter just sin Glæde i at udbrede det og altid at tale derom; heller ikke maa De troe, hvis han har skrevet det, at Følget lod deres Konge ene paa den øde Vei i den mørke Nat for at gaae ind at drikke; jeg veed ikke bestemt det modsatte men jeg er overbeviist om at det ikke er sandt, Kjerligheden til ham der har forladt os, er alt for stor, altfor udbredt og almindelig til at det kunde være Tilfældet, Andersen behager sig i den Krashed at Liget stod forladt, det kan tage sig ud i hans Billeder og – han indbilder sig det og vil indbilde Andre det med – .........

Hvad synes De om Andersens Billeder - er der ikke mange deilige, deilige iblandt dem ! jeg vilde ønske han nu vilde legge dem lidt hen, jeg frygter de blive matte forceferer han det for meget, disse have gjort megen Lykke. Nu nærmer Tiden sig at hans Stykke skal spilles, gid det maatte gjøre den Lykke det fortjener......

Holstes første Vers: O Fædreland hvad har Du tabt er dog ogsaa herligt, det er længe siden jeg har lært noget udenad men det lærte jeg strax og mange Gange om Dagen toner det i mig. Andersen har skrevet en meget deilig Kantate, der skal synges i Studenterforeningen den 28 Januar, samme Dag skal ogsaa Universitetet have en Sørgehøitid hvor en antage[lig] af Heiberg skal synges, jeg længes efter at høre den.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost