Dato: 15. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 15 Mai 1874.

Kjære fortræffelige Fru Grevinde!

De har vist modtaget mit seneste Brev hvor i jeg tillod mig at spørge Dem om paa hvilken Station jeg tør haabe at finde Vognen fra Holsteinborg, naar jeg næste Lørdag, den 23de, tager fra Kjøbenhavn. Jeg anseer at det er en kortere Vei fra Nestved til Holsteinborg end fra Sorø der hen, men derom vil Deres Naade tage Bestemmelse. Jeg skal da faae een af mine unge Venner til at ledsage mig til den bestemte Station og da kan han med det næste Tog gaae tilbage igjen til Kjøbenhavn og der undgaaes da en fornyet Kjørsel for ham fra Holsteinborg til Stationen, men jeg maa da bede om, hvad Deres Naade saa venlig har tilskrevet mig, at Een eller Anden følger med Deres Naades Vogn og afhenter mig paa Mødestedet. Jeg føler mig iøvrigt for hver Dag mere stærk, kun ville Smerterne i Leveren ikke forlade mig, men de komme da kun i enkelte Momenter og forsvinde altid naar jeg spiser, men desværre kan jeg jo ikke ty til det Middel hele Dagen. Jeg længes umaadeligt efter at komme ud paa Landet, see den grønne Skov og gaae i Solskins Varme. Jeg haaber ogsaa at jeg ikke skal blive til stor Uleilighed, jeg behøver ingen Ledsagelse i Haven, jeg gaaer kun saa langt Kræfterne ville slaae til. Jeg haaber at gj en vinde min Sundhed og kan da for en Deel takke Deres Naade og Hans Excellense Hr Greven at jeg nu snart vil komme til at føle mig bedre i den friske Natur og den hjertelige Omgivelse. I Dag fløtter Fru Melchior ud paa Rolighed, hun sender mange Hilsener. Den svagelige Datter har det ret godt, hun har følt sig temmelig vel ved Opholdet her hjemme i denne Vinter. Vil Deres Naade hilse Hr Greven og hele Omgivelsen. Jeg tør jo nok haabe at jeg om ikke faae Dage erholder Brev og Besked, saa at jeg efter Modtagelsen kan skrive en Gang endnu og ganske nøie bestemme paa hvilken Tid af Dagen jeg indtræffer.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus