Dato: 14. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Mai 1874

Kjære Fru Scavenius! Min hjerteligste Tak for Deres venlige Skrivelse paa min Fødselsdag og den tilsendte Bouquet, strax burde jeg have sendt Brev igjen, men jeg blev den Dag saa anstrængt at jeg de nærmeste, følgende Dage slet ikke var skikket til at skrive, jeg havde der næst den feilagtige Forestilling at Deres Naade kom ind til Byen, og det allerede i April før den kjære Otto med sin frue toge Sæde paa Basnæs, og da kunde jeg mundtlig udtale min Tak. Tiden er jaget hen, mit Befindende har slet ikke været saa godt som jeg haabede og endnu er jeg lidende, tidt føler jeg saa stærke Smerter i Leveren og Hjertekulen, at jeg slet ikke taaler at bevæge mig. Det er nu mit Haab at jeg paa Landet skal komme til Kræfter, men før der kommer mere Varme i Veiret ville Lægerne ikke at jeg tager afsted. Det er imidlertid mit Haab at jeg Dagen før Pintse, ledsaget af en eller anden af mine unge Venner, kan tage til Holsteinborg, hvor jeg veed jeg ret vil faae det godt og stille; derfra tager jeg til Bregentved hvor jeg ikke har været i omtrent 20 Aar og hvor de vente mig en otte Dages Tid midt i Juni, saa tager jeg hjem til Rolighed, og er jeg da ikke betydelig bedre da veed jeg nok at jeg aldrig mere kommer mig, at dette vistnok er den sidste Sommer jeg har at leve i. Guds Villie skee! Deres Naade være takket og velsignet for al Deres Godhed mod mig, den hjertelige Deltagelse De altid har viist og viser.

Deres taknemlige, ærbødige H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus