Dato: 10. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 10 Mai 1874.

Deres Naade

være inderligt takket for Deres kjære velsignede Brev, og for al den store Deeltagelse De og Hr Greven vise mig. Jeg glæder mig særdeles til at komme til Holsteinborg, see de milde Øine der, see Skoven i sin Pragt og være ved Stranden. Bliver jeg ikke rask der, da bliver jeg det aldrig. Jeg haaber at indtræffe Lørdagen den 23de, Dagen før Pintse, men skal nærmere skrive derom, paa hvilken Tid jeg indtræffer til Sorø, eller om Deres Naade troer, det er kortere med Kjørselen fra Nestved til Holsteinborg, da kan jeg gaae med Toget til Nestved. Een af mine yngere Venner faaer jeg nok til at følge mig til den Jernbane Station hvor Deres Naades Vogn venter mig, eller maaskee lige til Holsteinborg; men følger Nicolai-Bøgh da maa han allerede være tilbage igjen i Kjøbenhavn første Pintse-Dag346 for at være med at feire Skuespillerinden Fru Sødringfs] Sølvbryllup. Om Alt tillader jeg mig nu, som sagt, at skrive nærmere. Jeg beder om at maatte blive paa Holsteinborg til den nte Juni, da kommer Grev Mokkes hjem til Bregentved og da tager jeg derover. Til Hartmanns Jubileum347, den 22 Mai, kommer jeg ikke, Lægen siger jeg skal blive hjemme, men jeg har skrevet en Sang, som Folk synes ret er lykkedes mig348, det er det første Digt min Musa har bragt mig i dette Aar, men lidt efter lidt begynde Ideerne at løfte sig og jeg begynder at faae Lyst til igjen at skrive. Fra Fru Melchior har jeg mange hjertelige Hilsener at bringe, hun var saa glad for et smukt, hjerteligt Brev Deres Naade havde sendt hende og Blomster er fulgt med, har jeg forstaaet.

Igaar fik jeg en kjær Skrivelse fra Storhertugen af Weimar349, hans Photografi-Portræt fulgte med. Jeg er meget glad derved. Deres Naade vil bringe min hjertelige ærbødige Hilsen til hans Excellense Hr Greven, ligesom ogsaa sige hele Børnekredsen hvor meget jeg glæder mig til snart at samles med den.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus