Dato: 7. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: dame i dragt, hvor der på fodstykket står Mai]

Kjøbenhavn den 7 Mai 1874.

Kjære Hr Weber!

Det er længe siden jeg fik Brev fra Dem! De er dog vel og føler Dem glad i Hjemmet? Jeg er endnu ikke kommet til Sundhed og Velbefindende, men begge mine Læger sige at det gaaer godt fremad, er det saa, da tager i Pintsen, om Gud vil, en 14 Dage ud til Grev Holsteins paa Holsteinsborg hvor jeg veed jeg ret hjerteligt er velkommen; der i den smukke Have tæt ved Stranden, vil jeg i det varme Solskin maaskee komme til Kræfter. Fra Holsteinborg aflægger jeg Besøg paa Bregentved, hvor jeg tænker at blive en Uges Tid, senere gaaer det til "Rolighed"; dette er endnu alle mine Sommerplaner. I Tirsdag gik jeg / imidlertid længere end jeg endnu har gaaet i over 18 Maaneder. Jeg gik fra mit Hjem hen til Melchiors paa Høibroplads, derfra kjørte jeg da rigtignok tilbage, men ved Middagstid gik jeg igjen hen til Etatsraad Collins i Bredgaden, men blev meget træt; da jeg skulde tilbage var der ingen Vogn at faae og jeg maatte da, ledsaget af Doctor Collin, tilfods søge hjem, men jeg blev rigtignok saa medtaget at det var med Besvær jeg naaede op af Trapperne. Een Aften har jeg forsøgt at besøge Theatret og jeg var der til første Aet af Postillonen i Longemaux. Jeg har imidlertid Angst for at gjentage Besøget. Vil De bringe Deres Forældre og Familie min hjertelige Hilsen, ligesaa Biskop Engelstofts, Politimesteren Koeh, Hustru og Datter. Vil De dernæst være saa venlig at udføre en anden Sag for mig. Jeg fik nemlig for snart to Maaneder siden / en Skrivelse fra Odense, rettere sagt to Breve i Eet. Det ene var fra en Herre, jeg antager han er Lærer ved een af Skolerne, han mældte mig at han til Nytaar vilde udgive en Odense-Calender, og ønskede til den et Bidrag af mig; Skrivelsen var, som sagt ledsaget af en anden, nemlig fra Eieren af det Hempelske Bogtrykkeri, han yttrede samme Ønske. Jeg vil naturligviis gjerne, om jeg kan, være til Tjeneste, men har i dette Øieblik ikke skrevet Noget, der skikker sig derti1. Det kommer vel i Sommeren haaber jeg. Begge de mig tilsendte Breve har jeg for lagt, det er mig ikke mueligt at finde disse, ja jeg har ikke engang beholdt Brevskrivernes Navne, derfor har jeg slet ikke svaret; kan De ikke nok, hos Eieren af den Hempelske Boghandling / finde Oplysning om den Sag og da være saa venlig at undskylde min Taushed, der ene og alene ligger i at begge Brevene som sagt, er forlagt. Det skal være mig en Glæde, om jeg i Sommer kommer i Stemning til at skrive Eet eller Andet, som jeg kan byde den nye Calender. - Det var nu en lang Tale, men jeg haaber De nok finder ud af den og naar De, om ikke længe, glæder mig med Brev, faaer jeg Beskeed. Udstillingen har jeg ikke været paa; til Festen for Hartmann kommer jeg ikke, min Læge raader mig derfra, men en Sang har jeg skrevet, mit eneste Digt i dette Aar. Frøkner[ne] Ballin og Fru Koppel og Melchiors sende venlige Hilsener, men de hjerteligste faaer De fra Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Veber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 191-95)