Dato: 8. februar 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

772. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Jeg traf Dem ikke iaften. Foruden at besøge Dem, hvilket jeg saalænge ikke har havt Leilighed til, vilde jeg meddele Dem Følgende. Efter Anmodning mødte jeg med Flere idag ved Vestervold hos Justitsraad Bang for at aftale, hvorledes man paa passende Maade kunde vise Hartmann en Opmærksomhed i Anledning af hans Jubilæum d. 22de Maii d. A.– Aftalen blev, at han skal males i stor Format (Knæstykke). Indbydelsen vil udgaae fra de Mødende, som foruden Bang og mig, vare Glade, C. Helsted, Paulli, Bournonville og W. Smidt.

Ønsker De at være med blandt Indbyderne eller vil De helst være fri? Svar mig herpaa, helst strax. Deres

d. 8 Febr. 1874. E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost