Dato: 1. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 1ste Februar 1874.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Det er mig tungt og bedrøveligt ikke at vide hvorledes Deres Naade har det, og hvorledes det staaer til med den lille Elisabeths Sundhed. Jeg tænker saa ofte paa dem begge, mine Tanker søge til det hyggelige, smukke Holsteinborg, der altid viser sig for mig med sommerlige Træer og deiligt Solskin; jeg sidder endnu skrantende i mine smaae Stuer, som Venner og Veninder have pyntet med Blomster, hvert Vindue er en lille Have. Jeg har ogsaa begyndt, naar Solen skinner, at røre mig tilfods lidt om i den nærmeste Gade, men Kræfterne slaae dog ikke ret til. Jeg tager ogsaa hen til enkelte Venner et Par Gange i Ugen og holder min Middag, men længere end omtrent to Timer kan jeg dog ikke være livlig mellem de Livlige. Dog seer Deres Naade heraf at jeg er i god Bedring, Dr Hornemann siger det Samme og venter at jeg til Sommer vil ganske vinde mit gamle gode Befindende, men nu er det allerede et Aar og fire Maaneder siden jeg blev syg, det er en lang Tid; aldrig troede jeg at kunne have prøvet Sligt, saa godt som blive borte fra alle mine Venner, aldrig at komme paa Komedie eller i Consert. – Arbeide kan jeg imidlertid ikke, for dog at have nogen anden Beskjæftigelse end kun at læse har jeg begyndt at klippe og klistre til et stort Skjermbræt; Deres Naades Søster har ved ifjor, ved Nytaarstid, at forære mig et af hende lavet Skjermbrædt, hvor Sammenstillingen og den hele Ordnen af Billeder er aldeles kunstnerisk, givet mig Ideen, men jeg naaer endnu ikke hende i den Dygtighed hvor med hun har udført sit Arbeide. Fru Melchior hører til Een af de Trofaste som stadigt besøge mig; ogsaa vor velsignede Kronprinds har mig venlig i Tanke, han kom hjem til mig og sagde Lev vel, Dagen før han reiste over til Petersborg332. Mine Eventyr og Historier, det vil sige 18 Stykker af disse, ere udkomne i Paris, kort før Juul, i en god Oversættelse af Gregoire og Moland forsynet med en stor Mængde fortræffelige Illustrationer af Dargent333. Alle franske Blade have paa det meest rosende og anbefalende omtalt denne Bog, og, hvad der er meget behageligt, den er blevet udsolgt i Løbet af 14 Dage, saa nu et nyt Oplag maa trykkes. Jeg har imidlertid, som sædvanligt, aldeles ingen Penge-Fordeel her ved, men Æren er jo en Guldfugl, der er Penge værd. – I New York er udkommet flere af mine Eventyr under Navn Hans Andersens good wishes for the children, med ganske eiendomme[lige] Illustrationer; fra Tydskland har jeg faaet en bøhmisk Oversættelse af Improvisatoren, saa at Deres Naade seer at mine Skrifter flyve vidt om mens jeg sidder stille i Nyhavn og længes efter Sommeren. Otto Scavenius fik jeg forleden Brev fra, da var han med sin unge Frue334 i Berlin og vilde over Dresden og Wien sydpaa; han syntes en meget lykkelig ung Ægtemand. Efterretningen om Levingstons Død i Africa335, som jeg nu allerede for en Ugestid siden læste om bedrøvede mig og jeg tænkte paa at skrive til hans lille Datter Mary, som Deres Naade veed jeg et Par Gange har faaet Brev fra, og nu, i det jeg i denne Dag og Time skriver dette Brev til Deres Naade, bringer Postbudet mig et Brev fra den lille Mary, dateret den 25 Januar; hun nævner ikke et Ord om Faderens Død, men tvertimod at hun snart ven te [r] ham hjem, det var deiligt om Dødsbudskabet var urigtigt og at han virkeligt levede endnu; er han desværre død, da har Familien endnu ikke vidst det den 25 Januar, da Brevet til mig blev skrevet og afsendt. Vil Deres Naade hjerteligt hilse Hans Excellense Hr. Greven og alle Børnene. Gud veed naar og hvor vi sees - Jeg har ingen Planer for Sommeren, men rimeligviis reiser jeg dog lidt ud i Bjergene, om ikke længer saa dog til Harzen. Hos Melchiors staaer Alt godt; Frøken Anna, som iaar overvintrer her hjemme, finder sig ret vel her ved. Fru Melchior taler tidt til mig om Deres Naade og spørger altid om Deres og lille Elisabeths Befindende, hvorom jeg desværre ikke kan give Beskeed. Gid jeg nu ret snart maa høre at Alt er godt og glædeligt paa det gamle, hyggelige Holsteinborg.

Deres Naades taknemlige ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus