Dato: 20. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund W. Gosse
Sprog: dansk, engelsk.

Kjøbenhavn 20 Januar 1874.

Kjære meget ærede Hr Gosse!

Med Taknemlighed skjønner jeg paa at jeg er saavenligt i Deres Erindring og at De ved Nytaarstid forundte mig Deres smukke ungdomsfriske Digtsamling med dansk Tilegnelse for Vennerne i Norden. De har ret glædet mig og jeg kan ikke nok som takke Dem. Min digteriske Virksomhed har nu længe hvilet. Det er et heelt Aar og fire Maaneder, siden jeg blev syg og endnu er jeg lidende, det gaaer vel frem i Bedring, men meget langsomt, min Lever har været angrebet, jeg er endnu stakaandet og har Smerter i Benene, det er kun med stort Besvær at jeg kan naae op ad Trapper, jeg kan ikke, som før besøge mine Venner, de maa komme til mig, men heri ere de meget trofaste. I Foraaret, mener min Læge at jeg nok vil komme til Sundhed og Kræfter og da maa jeg paa Reise. Meget længes jeg efter at besøge England og mine Venner der, men det bliver mig vist for anstrængende, jeg maa vel op i Bjergene syd paa.

I Paris er ved Juletid udkommet 18 af mine Eventyr og Historier, fortræffeligt oversatte af Gregoire og Moland dernæst smykkede med ypperlige lllustrationer af van Dargent. Det er et sandt Pragtværk og er i alle franske Aviser blevet særdeles hædrende omtalt, ja, som man mælder mig, er det hele første Oplag i lidt over 14 Dage aldeles udsolgt saa at et nyt er under Pressen. Dette har særdeles glædet mig.

Her hjemme i Danmark er et fjerde Oplag, paa flere tusinde Exemplarer, af mine Eventyr, illustrerede af Pedersen, udkomme[t] til denne Juul. Det femte Bind af alle samlede Eventyr og Historier, (tilsammen 131,) vil følge sidst i dette Aar; jeg vil tillade mig, naar det skeer, at sende Dem et Exemplar.

Boghandler Bentley i London, Søn af den bekjendte Forlægger Richard Bentley, har i disse Dage tilsendt mig et Pragt-Exemplar af the Life of Thorvaldsen. Kjender De personlig Hr Bentley og seer ham vil De da bringe ham min Tak og Hilsen, jeg skal snart skrive ham til og selv udtale min Tak, naar jeg kommer lidt mere til Kræfter.

Bring Hilsener til mine mange andre Venner og bevar selv i venlig Erindring Deres meget hengivne Hans Christian Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[uddrag]

My muse has now for a long time slumbered. It is a whole year and five months since I was taken ill, and I am still suffering; my recovery progresses, but very slowly. My liver has been attacked, I am still asthamtical and rheumatic; it is only with great fague I move up and down stairs. I miss the enjoyment of visiting my friends, but they are faithful, and visit me instead. Nothwithstanding all this, my physician is confident that the spring will restore me to health and strenght, and then I sahll travel as usual. How I long to visit England again, and see my English friends, but they tell me that would be too fatiguing, so I must be content to journey Sotuh, to the mountains.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter