Dato: 19. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Januar 1874

Kjære Ven!

Da jeg i December Maaned modtog en Deel af Honoraret for den nye Udgave af Eventyr og Historier, var De saa venlig at sige at jeg længer hen i Januar kunde igjen modtage en Deel. Dersom det altsaa nu er Dem beqvemt vilde jeg gjerne i denne Uge have idet mindste 200 Rdlr. Jeg hører vel fra Dem i disse Dage? Med mit Befindende er det op og ned, jeg kan ikke komme ud i dette milde men regnfulde og blæsende Veir; den friske Luft vilde være min bedste Medicin. - Vor hjertensgode, elskværdige Kronprinds hædrede og glædede mig i Fredags, før sin Afreise, med et Besøg. Fra Frankerige hører jeg at hele den franske Presse udtaler sig rosende og velstemt om mine af Gregoire og Moland udgivne Eventyr, ja at allerede kort efter Nytaar var hele Oplaget udsolgt. Den unge Boghandler Bentley i London har tilsendt mig et smukt Exemplar af Life of Thorvaldsen, med Illustrationer af hans Værker.

De seer altsaa at der allerede i det nye Aar er blevet forundt mig megen Glæde hvorfor jeg er uendelig taknemlig; maatte jeg snart komme til Sundhed og Kræfter, saa var jeg tilvisse en "Lykke=Peer", lykkeligere næsten end ham jeg har skildret. De veed, Kjære Ven, jeg bliver glad naar jeg seer Dem og Deres Broder, en smuk Solskins Dag faaer jeg vel Deres Besøg og i denne Uge, som sagt, glæder De mig jo med lidt mere af Honoraret, da jeg ellers maa hæve Penge i Sparekassen. Lev glad og vel og bevar altid Deres venlige Sind og Hjertelag for Deres meget

hengivne

H. C. Andersen

Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 102-03)