Dato: 14. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernest Grégoire
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Januar 1874

Kjære, meget ærede Hr Gregoire!

Netop til Nytaars Hilsen modtog jeg Deres og Hr. Molands smukke Gjengivelse af mine Eventyr og Historier, jeg blev glad overrasket ved Bogens prægtige Udstyrelse, [overstr: de herlige] Illustrationerne og særligt den gode Oversættelse; paa enkelte Steder vel forekommer det mig, vel som Eet eller Andet var udeladt, eller [overstreget: lidt] forandret [overstr: gjengivet], men jeg antager, at det har været nødvendigt for den franske Læser, og jeg maa [overstr: saaledes da] takke Dem derfor [overstreget: fordi De har taget Hensyn her til]. Allerede før Bogen komi [overstr: her til] mine Hænder havde jeg [overstr: allerede] i danske Blade læst, at den var [overstr: udkommet og] vel omtalt i de franske Aviser [overstreget: særlig i det for Boganmeldelser dygtige og ansete Journal des Débats. Jeg følte stor Trang til straks at tilskrive Dem og udtale], at jeg da ikke straks skrev til Dem er min Sygdom Skyld i. / min Tak, [overstr: til] men [overstr: jeg] netop i de Dage havde jeg paadraget mig en stærk Forkølelse, der indtil nu har sat mig tilbage fra den Bedring, hvori jeg befandt mig. Jeg er, som De ved, nu paa 14 Maaneder lidende og bliver næppe rask, før jeg, om Gud vil, i den kommende Sommer kan leve paa Landet, i Bjergene eller ved Havet. Det falder mig besværligt endnu selv at skrive Breve, men De maa nødvendigvis høre fra mig, modtage min hjerteligste Tak for den Dygtighed og Omhu, hvormed De har gengivet mine Historier; jeg maa takke Hr. Moland for den interessante Introduction og Van Dargent for de fortræffelige Billeder, der ere saa sande, saa fri for al / Maneer, ogsaa Garnier Fréres skylder jeg Tak for den Omhue, han har vist for Bogens Tryk og Udstyrelse. Jeg glæder mig dernæst særdeles over, at Bogen er vel optaget, og at der allerede tænkes paa et nyt Oplag. Glæd mig ved Lejlighed med et Par Ord herom, og da erfarer jeg ogsaa om Madam Georg Sand har, som jeg bad om, faaet i mit Navn et Exemplar, det vil være mig usigelig kært at høre den aandrige, rigt begavede Forfaatterindes Opfattelse af mine Digtninger. [Overstreget: Rober Næste Juul antager jeg, at et lignende Bind af mine Eventyr] Naar De næste Juul udgiver andet Bind af denne her begyndte Samling, da vil jeg tillade mig at anbefale særlig: Dryaden. / Alt paa sin rette Plads. Skruptudsen. Krøblingen. [overstr: og af de æl] Den grimme Ælling, Nattergalen, Skyggen, Det er ganske vist. Fem fra én Ærtebælg. Den lille Pige med Svovlstikkerne. Pigen som traadte paa Brødet [Overstreget: Den lille Havfrue &].

Jeg vilde gerne vide, hvilke af mine Eventyr og Historier De har. Jeg har i Alt skrevet 131. Af disse ere de to første Bind illustrerede af Pedersen; disse skal jeg sende Dem, [overstr: og er Dem] og dersom De allerede har dem, da kan De forære disse to Bind til van Dargent [overstreget: saa De kan se, hvorledes man i Danmark], hvem Illustrationerne maaske kunne interessere, dernæst er udkommet to Bind [overstr: med] nyere Eventyr og Historier med Illustrationer [af] Frølich. Har De ikke disse, da skal De erholde dem, et tredie Bind af Frølich vil udkomme næste Juul. Og nu lev hjertelig vel.

Deres hengivne

H.C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 814-17)