Dato: 30. december 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 30 December 1839.

Det bliver i Dag kun nogle faae Ord ! Min venlige Tak for det gamle Aar og mine bedste Ønsker for det nye, kommende. Især dvæler min Tanke her ved Deres Fader ! tryk kjærlig hans Haand fra mig siig til Deres kjære Moder at min Tanke tidt og ofte er hos dem begge.

Hvad min Juul angaaer, da var jeg Søndagen forud hos Gottlieb Collin hvor jeg fik en smuk Sophapude, et lille Digt skrevet af H. P. Holst fulgte med. Juleaften var jeg hos Wulffs til Juletræ og derpaa hos Collins til Grød; men mit Humeur var snavs; det dumme Blad den Frisindede havde talt ondt om Billedbogen, kaldet 3die.Aften gemen, liderlig, og det ærgrede mig, da det var for stoer en Borneerthed. Det fade Menneske seer paa Enkeltheden og ei paa det hele tragiske Livs Billlede. Han sønderlemmede min Statue og fremviiste kun uædle Dele af den. Jeg var lynende gal477 . Ellers har denne lille Bog gjort en stor Virkning hos Enkelte. Nu hvad siger De. Jeg vil da haabe De fik den tidlig Mandagmorgen. Jeg var selv hos Reitzel med den, for at den sikkert kunde komme i Bogpakken. I den tydske kommer fem til af Billeder, mueligt vælger jeg følgende 1. Om Kongekronen over Liigkisterne, De har faaet en Afskrift deraf. 2. Et Billed af Thorvaldsens Liv. 3. Et Søestykke. 4. Rottschilds Moder. 5. En Stald om Natten naar Reisende komme der478 .

– Her er endnu en skrækkelig Trængsel om at see Kongens Liig, Gaden er formeligt spærret for Beboerne, Collins Damer maatte forleden gaae en heel Time paa Gaden og kom dog ikke ind; jeg maatte forleden for at komme til Adlers hvor jeg skulde spise om Middagen udbede mig Borgervagt og blev saaledes eskorteret til Huset. Begravelsen bliver den 15 Jan. Bisættelsen i Roeskilde den 16. Theatret aabnes den 3 Februar, rimeligviis med Mulatten. Imorgen Aften skal vi have Juletræ i Foreningen. Det var da 3 mærkværdige Taler fra Odense, dog ikke mine Ord derom i Byen, her tales der meget om dem og jeg maa som Fyenboe især høre derfor. Jeg var høilig forundret over Sproget i Hansens, saaledes havde jeg aldrig ventet det479 . Det forundrede mig dog næsten ligesaa meget, at De i Deres sidste Brev talte om de fyenske Adresser, De da ikke udtalte hvad jeg her antyder. – Fodreisen tredie Oplag kommer imorgen.

Lev vel ! Hels alle Søstre ! skriv snart, snart !

ihast Broderen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus