Dato: 16. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Løverdagaften den 16 Nov 1839

Gjerne havde jeg sendt med denne gode Leilighed: Den Usynlige, men den er endnu ikke kommet fra Bogtrykkeren, De faaer derfor kun dette Epistel. Netop i Dag har jeg faaet, efter fire Aars tro Tjeneste mit Opsigelses Brev fra Fru Bügel. Ja igaar var jeg selv tilsinds at give hende det, men jeg vilde ikke være ond. Konen er i den senere Tid bleven mere urimelig end før, jeg har føiet mig derefter, men tilsidst gik det lidt forvidt; uden tænkelig Grund blev hun uartig og sagde jeg hende da min Mening, blev hun blød, bad mig ikke være vred og saa var naturligviis Alt godt igjen. For et Par Dage siden laante jeg hende Hillerups nye Novelle: den gamle Hustrue, jeg fik den strax tilbage med den Erklæring, at den ikke lignede hende, at hun ikke, som denne vilde gifte sig thi da vilde hendes Apanage falde bort, kort, det var en formelig Kurv; siden var hun mere og mere kold og ubillig, endelig fik jeg i Dag et Epistel, at der skulde iaften Fremmede fra Landet i hendes Loge, derfor var der ei Plads til mig, at hun fritog mig mit Løfte at spise hos hende om Mandagen, og forsikkrede at hun aldrig skulde være saa dristig at sende mig noget og Grunden her til – Ja, den anfører hun. Jeg blev nemlig forleden af Frøken Wulff bedet om at sige Fru B, at hun havde forlangt af Thorvaldsen at han skulde sige hende naar hans Slobrok var itu, dette var nu Tilfældet, og at en ny, som hun ønskede at sende ham, var velkommen. Det anfører Fru B nu, at jeg kunde udrette et saadant Ærinde havde "rystet", hendes "Tro paa Menneskeheden", og derfor var hun vred paa mig. Det Ene er nu ligesaa urimeligt, som det Andet. Jeg skrev hende et Par venlige Afskeds Ord og Tak for alt Godt og dermed er den Historie ude. Underligt er det imidlertid pludselig at staae sig ilde med Folk, der har elsket og hyldet Een, meer end almindeligt, men det var nu en Yderlighed og denne sidste er det ikke mindre. Hendes Datter Fru Berner446 har det gjort meget ondt, og hun beklager Moderen. Mig gjør det øieblikkelig lidt veemodig og dog er der noget saa Komiskt i det Hele at jeg ikke veed om man skal lee eller græde. Hr Bournonville har ogsaa uden nogen Grund skjænket mig sit Uvenskab, og taler ondt om Mulatten. Paa Tirsdag er der lste Prøve paa den; Stykket gaaer altsaa de første Dage i næste Maaned, haaber jeg. "Kammeraterne", det nye Lystspil af Scribe, gjør stor Lykke og er høist interessant. Mad. Nielsen spiller fortræffeligt447 . Hils Deres gjære Fader, gid jeg dog snart maa høre noget Godt om hans Sundheds Tilstand, jeg synes den Qval er for lang, O Gud, hvor man har det dog godt, naar ikke ogsaa Legemet lider. Deres stakkels Moder, ja De og Søstrene ere hende elskelige Børn ! Nu Lev vel ! bring Deres Søstre og Tante min venligste Helsen.

Med broderligt Sind H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus