Dato: 21. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Sept 1873.

Kjære Hr Carl Reitzel!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Bøger. Strax ved Modtagelse, Brevet var endnu ikke læst, blev jeg lidt forundret over at see at der kun var 12 Exemplarer til mig og jeg er altid vant til at erholde 10-12 Exemplarer for hvert tusinde i det nye Oplag. Brevet sagde mig imidlertid at De gjemte Resten og vilde sørge for at den blev omsendt, saaledes som jeg ønskede; hjertelig Tak, men jeg vil heller have selv alle Exemplarer, og gjemme samme til hvert Bind er sluttet, da kan jeg give bort Samlingen komplet.

Igaar havde jeg Besøg af Fröhlich jeg var desværre da meget lidende og det var med stor Besvær at jeg fik omtalt og gjort opmærksom paa eet og andet i det af ham illustrerede tredie Bind; dette bliver, antager jeg, sidste Bind af alle "Eventyr og Historier" jeg har at give, men dog altid som Bind, to illustrerede af Pedersen tre af Frölich, jeg havner[?] vel snart! Synes ikke De og Deres hr Broder at det vilde være i sin Orden om der med dette (femte Bind) kom mit Portræt, efter eet af de bedste Photograph Hansen har givet, eller efter det seneste større Butz-Møller tog til Wienerudstillingen.

Det er nu over 6 Uger siden at jeg efter min Hjemkomst, bad Deres Hr Broder om at skrive for mig til Hr Frensch, Huset Hartnach i Leipzig, om French vilde i mit Navn, sende Maleren Kaulbach i München et Exemplar af mine samlede Illustrerede Eventyr og Historier, (i eet Bind, den tydske Udgave); om dette er skeet veed jeg ikke, men jeg bad ogsaa om at jeg selv maatte faae sendt nogle Exemplarer af de allerseneste "Eventyr og Historier", (tydsk Udgave), deri "Krøblingen", herom har jeg heller intet erfaret og ellers er Hr Frensch saa særdeles opmærksom og hurtig til at svare. -

Ved min Afreise i April, skulde jeg, som De selv var saa velvillig at tilbyde mig, fra det reitzelske Huus, modtage 1000 Rdlr, jeg modtog kun 800 i det jeg hellere senere vilde skrive om de 200 Rdlr eller strax ved min Hjemkomst modtage disse. Nu har jeg Brug for samme og jeg hører jo derfor fra Dem i den Anledning

De nygivne Billeder i første Hefte af Pedersens Udgave er særdeles smukke, Gid at De maa have Gavn og Glæde af Deres Omhu.

Hils hjerteligst Deres Broder! jeg veed af Deres Svoger at han i disse Dage er kommet til Byen. De var saa venlig forleden Dag at besøge mig, jeg var kjørt ud, det skeer kun i en enkelt Time, een eller to Gange i Ugen, og saa træffer det sig, at De netop da kommer! Hvor kjedeligt for mig!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 88-89)

Kjøbenhavn 21 Sept 1873.

Kjære Hr Carl Reitzel!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Bøger. Strax ved Modtagelse, Brevet var endnu ikke læst, blev jeg lidt forundret over at see at der kun var 12 Exemplarer til mig og jeg er altid vant til at erholde 10-12 Exemplarer for hvert tusinde i det nye Oplag. Brevet sagde mig imidlertid at De gjemte Resten og vilde sørge for at den blev omsendt, saaledes som jeg ønskede; hjertelig Tak, men jeg vil heller have selv alle Exemplarer, og gjemme samme til hvert Bind er sluttet, da kan jeg give bort Samlingen komplet.

Igaar havde jeg Besøg af Fröhlich jeg var desværre da meget lidende og det var med stor Besvær at jeg fik omtalt og gjort opmærksom paa eet og andet i det af ham illustrerede tredie Bind; dette bliver, antager jeg, sisdte Bind af alle "Eventyr og Historier" jeg har at give, men dog altid som Bind, to illustrerede af Pedersen tre af Frölich, jeg havner[?] vel snart! Synes ikke De og Deres hr Broder at det vilde være i sin Orden om der med dette (femte Bind) kom mit Portræt, efter eet af de bedste Photograph Hansen har givet, eller efter det seneste større Butz-Møller tog til Wienerudstillingen.

Det er nu over 6 Uger siden at jeg efter min Hjemkomst, bad Deres Hr Broder om at skrive for mig til Hr Frensch, Huset Hartnach i Leipzig, om French vilde i mit Navn, sende Maleren Kaulbach i München et Exemplar af mine samlede Illustrerede Eventyr og Historier, (i eet Bind, den tydske Udgave); om dette er skeet veed jeg ikke, men jeg bad ogsaa om at jeg selv maatte faae sendt nogle Exemplarer af de allerseneste "Eventyr og Historier", (tydsk Udgave), deri "Krøblingen", herom har jeg heller intet erfaret og ellers er Hr Frensch saa særdeles opmærksom og hurtig til at svare. -

Ved min Afreise i April, skulde jeg, som De selv var saa velvillig at tilbyde mig, fra det reitzelske Huus, modtage 1000 Rdlr, jeg modtog kun 800 i det jeg hellere senere vilde skrive om de 200 Rdlr eller strax ved min Hjemkomst modtage disse. Nu har jeg Brug for samme og jeg hører jo derfor fra Dem i den Anledning

De nygivne Billeder i første Hefte af Pedersens Udgave er særdeles smukke, Gid at De maa have Gavn og Glæde af Deres Omhu.

Hils hjerteligst Deres Broder! jeg veed af Deres Svoger at han i disse Dage er kommet til Byen. De var saa venlig forleden Dag at besøge mig, jeg var kjørt ud, det skeer kun i en enkelt Time, een eller to Gange i Ugen, og saa træffer det sig, at De netop da kommer! Hvor kjedeligt for mig!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14. 899-902)