Dato: 5. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Rolighed den 5 Sept 1873

Meget ærede Frøken Ballin.

Tak for Deres venlige Skrivelse og den vedlagte Qvitering, jeg modtog samme igaar, netop lige efter jeg havde sendt Brev til Dem. Tak for al den Omhu og Velvillie De viser for at skaffe mig Hygge; ogsaa igaar hørte jeg herom af Frøken Jette Melchior. Familien her paa "Rolighed" kom netop igaar hjem fra London og Fru Melchior har lovet mig, da Fru Collin endnu ikke kan komme, at see op i min Leilighed og sige mig hvorledes Alt stiller sig, men først paa Mandag Formiddag kan hun komme, jeg fløtter derfor først ind Tirsdag (den 9de). Alle mine Sager ere jo nu indtrufne? Vil De, paa min Bekostning, naturligviis, faa en Mand, til at aabne alle Kasser og Kufferter; Klædningsstykkerne hænges, indtil videre, ind i Klædeskabet. De to gode Reoler stilles i det andet Værelse, een paa hver Side af Sophaen, og de bedst indbunde Bøger stilles, mellem hinanden i disse, jeg skal selv senere ordne. De gamle Reoler komme i Soveværelset, - Ere Busterne, nemlig min egen og Jenny Linds alfor snavsede da sendes de til Gipseren for at renses. Af de mange Kasser hvori Sagerne ere indpakkede findes een mærket Koch, den sendes ud til Fru Conferensraadinde Koch Ny Kongensgade Nr. 15; ligeledes sendes den allerstørste, naar den ogsaa er tømt, tilbage til Frøken Melchior paa Garnisonspladsen. Jeg har en stor Kasse som tilhører Student Oksen, som boer i Huus med os, den vil han kjende og tage til sig. De andre Kasser, troer jeg, ere mine og kunne komme paa Loftet, og i disse de store Avis-Pakker, men kun disse, Herved troer jeg vil blive ryddet en Deel op og man vinder Plads til at faae Sagerne ordnede. Alle Olie-Malerier har jeg tænkt mig anbragte i det forreste Værelse, saaledes Thorvaldsens og Jerichaus Portræt, Havfruhovedet, Landskab &. - Mit Skrivebord kommer i den mellemste Stue ved Vinduet hvor det stod før; Nips-Opsatsen mellem begge Vinduer sammesteds. Klædeskabet i Soveværelset. Et Chatol har De vel til mig? Det anbringer De efter Deres egen bedste Smag. Ja dette maa nu være Plage nok for Dem i disse Dage.

Deres hengivne, ærbødige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus