Dato: 25. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 25 August 1873.

Kjære Fru Melchior! Det er i Dag Frøken Annas Fødselsdag, hun har med Louise og Frøken Frenkel været oppe at besøge mig, hun seer saa frisk blomstrende og glad ud. Nu sidder de Alle i Haven efter Middagsbordet; hendes Svoger Israel og hendes Søster Fru Johanne ere der; Poul og Charlotte tumle sig dernede, lykkelige over en Present, jeg troer deres Fader har bragt Anna, en lille guul Hundehvalp, som hun ønskede sig. Den seer i Afstand ud som en Løve men nærved taber den dette Udseende, men er altid ganske nydelig. Anna har faaet et smukt Buur til den, hvori den skal sove oppe paa hendes Værelse. Veiret er smukt, Flaget vaier og Vandet springer paa den grønne Græsplet. Jeg bad Frøken Louise skaffe mig een eller anden Ubetydelighed jeg kunde bringe Anna, hun valgte mine sidste Eventyr og jeg har foran i disse skrevet et lille Vers som af Fru Johanne er blevet læst op ved Bordet:

Ung Anna

"Rolighed", den 25 August 1873.

En lille Fugl, den fløi saa fro,
Det er i Dag Skjærsommer,
Den sang om Hjemmet paa "Høibro",:
"Naar snart nu Vintren kommer,
Da skulle vi der ung Anna see,
Hun blive i Vinter hjemme,
Og her vil groe af den friske Snee,
Ja I kunne troe min Stemme,
Et Træ vil groe med Æbleblomst,
Thi det fik Hjerte-Pleie;
Det har ved Vaarens Atterkomst,
Just Sundheds Blomst i Eie;
Ung Anna sidder karsk og glad,
Hun er jo selv et Rosenblad,
Det trives bedst her hjemme,
Og der gaaer Dands paa "Høienbro".
Den lille Sangfugl kan i [I] troe!"

Hr Aron Henriques var i dette Øieblik hos mig; han fortalte at hans Broder Martin, med Familie indtraf her, over Jönköping og Malmö, paa Fredag Eftermiddag. Før de forlode Modum havde Hr Martin Henriques arrangeret en Concert hvis Indtægt var 70 Rdlr for de opvartende Folk ved Badeanstalten, de Koner som vaske Damerne i Dynd og de Mænd som risede Herrerne. Anna og Fernanda, synes det, have givet alle Musiknumrene, medens Martin Henriques, i levende Billede, har fremstillet Ebeneser og Anna været Rebekka ved Brønden, dette har især været af Virkning og de fik Blomster tilkastede. - Med mit Befindende gaaer det meget langsomt fremad i Bedring. Hornemann siger at det er Hjertenærverne som ere angrebne, at een eller anden Sag har stærk rystet mig og der hører Tid til for at faae Alt i Orden igjen; sidder jeg ganske stille, da føler jeg mig snart ganske vel, men hver forandret, stærk Bevægelse bringer en Mathed over mig der alene udgaaer fra Hjertet; jeg sover, spiser og drikker iøvrigt godt, Maven er i bedste Orden, men Hjertet og Humeuret ilde. I Frederiksborg er hændt en stor Ulykke; inde i Byen er en Dampkjedel sprunget, flere Huse aldeles ødelagte, otte Mennesker dræbte eller rettere quæstede; fire ligger haardt saarede, Kongen med Storfyrsten kom strax til og gav 900 Rdlr til de ulykkelige Familier. Jeg gruer for at fløtte ind i mit Sygehuus i Nyhavn og bliver derfor herude paa "Rolighed" til Deres Hjemkomst den jeg antager bliver i een af de allerførste Dage af September, jeg vil saa gjerne være sammen med Dem og Deres Mand, een Dag efter at De ere indtrufne. Fra Frøken Ballin fik jeg i Dag Brev om Indfløtning og forskjellige Arrangementer, som synes mig nye ufornødne Udgifter og Plager, jeg overlader nu Alt til Fru Collin, men har faaet endnu meer imod Nyhavns uhyggelige Hjem.[i marginen, s. 4 :] Hils kjærligt Deres Mand og seer De i London "Portræt af Skuespilleren (i marginen, s. 3,:] Macready og Componisten Bennet - da kjøb disse til mig. [i marginen, s. 2 :] Hjerteligst

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad