Dato: 20. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed", Onsdag-Eftermiddag

den 20 August 1873.

Kjære Hr og Fru Melchior!

Endeligt kom da Brev fra Dem! hvor have vi Alle længtes der efter; her var kun indtruffet det lille Epistel De paa Reisen afsendte fra Stationen Büchen, dernæst Telegram til Emil, men det indtraf ikke paa Fødselsdagen, men først Morgenen efter. Imidlertid sendte jeg paa Festdagen, da de Alle sad nede om Bordet et Telegram paa Vers fra "Fader og Moder i Ostende", Fru Johanne læste det op og i Begyndelsen troede de at det virkeligt var sendt fra Ostende. I forgaars tog Heimann med Frue og Frøken Harriet ned til Hellebæk, Frøken Meyer var med, de skulde først iaftes komme hjem fra Fredensborg og Frederiksborg, men de kom slet ikke iaftes, de indtraf for seent til Banegaarden, Toget var afsted og [overstreget: først] endeligt i Formiddags vare de her tilbage. - Jeg har i de sidste Dage følt mit Sind meget nedtrykt, især gruer jeg ved Tanken om at fløtte ind i mit gamle Sygehuus i [overstreget: Kjøbenhavn] Nyhavn og der gaae Vinteren imøde. Jeg skrev igaar herom til Doctor Hornemann og hvad jeg ikke vilde, han kom strax i Formiddags herud og var saa mageløs deeltagende, gik saa levende ind i min hele Stemning, at Taarerne løb ham ned over Kinderne, han trykkede mig i sine Arme, en saadan Læge gjør ved sin Nærværelse mere Gavn end det hele Apothek. Strax efter kjørte jeg med Anna om ad Langelinie og gjennem Byen, jeg har kjørt saa lidt, og det gjorde mig vel at komme ud. Anna var saa sød og hjertensgod, hun synes mig at see rask ud og taler saa livligt. Da vi kom hjem var Mathilde Ørsted her, hun har jo været Patient i 8 Maaneder og er endnu meget svag, Besøget hos mig var det første hun endnu her hjemme har aflagt. Kronprindsen af Preussen har igaar, paa sin Hjemreise fra Norge-Sverrig besøgt vor Kongefamilie og med den beseet en Deel af Kjøbenhavns Mærkværdigheder. Alt synes at være gaaet saa smukt og godt, som inderligt glæder mig. Kapitain Meldal har besøgt mig. Mellem de præmiebelønnede Danske Udstillere ved Verdensudstillingen i Wien er tildelt Bourmeister & Wain Æresdiplom , samme er ogsaa tildelt: den danske Kunstflid. Kunstmedaillie er tilfaldet Jerichau , Fru Jerichau, Carl Bloch, Heinrich Hansen, Anton Melby, Neumann, F.C.Sørensen, Rosenstand og Hasselriis. Dette kan maaske more Dem at vide. Nyt har jeg ellers ikke at mælde; Skibene glide forbi min Altan, Skyerne glide hen over mig og Dagene glide med, imorgen er det allerede otte Dage siden De forlod os, og paa Mandag fire Uger siden jeg kom her! - Meget længes jeg efter at høre lidt Mere fra Dem, dog endnu i Dag haaber jeg at Børnene meddeler mig lidt af Brevene i Dag, jeg sender imidlertid forud strax her Brev og Hilsen.

Deres inderligt taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad