Dato: Oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den Oct 1839

Langt om længe komme da Eventyrene ! Reitzel har naturligviis besørget sine Exemplarer tidligere til Fyen, end dette kommer, men min er ikke Skylden. Et nyt Arbeide beskjæftiger mig: "Billedbog uden Billeder", den udkommer til Nytaar og skjøndt jeg ikke tør kalde den mit bedste Arbeide, noget jeg dog troer den er, tør jeg dog sige, den er eet af de, som meest interesserer mig. Det er en Bog, om hvilken Meningerne ville blive ligesaa deelte, som de vare det om første Hefte af Eventyrene, men jeg haaber at den, som disse skal arbeide sig op i Folks Interesse. "Den flyvende Kuffert", synes meest at behage af dette Hefte, og dog er "Storkene", unægteligt, det meest afrundede. I min "Billedbog", ynder Fru Lessøe meest en Scene med Storkene, ja ogsaa der komme de, samt en Hinduepige ved Ganges424 . Selv anseer jeg "Keiserens Død"425og "den gamle Jomfrues Liigkiste med de løbske Heste"426for de genialeste. Ja, den Billedbog vil forekomme Mængden, som en alfor broget Arabesk, men derimod synes de poetiske Gemytter en Digtsamling i Prosa. I Aftes skrev jeg en Epistel deri "min sidste Kjærlighed"427 , den kommer rimeligviis i de svenske Aviser. – Det, som ellers meest interessere mig i denne Tid er en Mäckintosch jeg har faaet og en elegant Vinterfrakke; denne Vinter er den først[e] jeg træder op som et Menneske. Jeg er blevet udstoppet og pudset saa jeg ordenlig er smuk, jeg er en "dandy". Opogned af Østergade maa man og "Digteren er jo slet ikke styk !" sige Damerne, og det nydelige Damer. De puffe hinanden i Siderne og gjøre Øine – ja, jeg maa nok snart, som von Thybo, have Folk til at sige noget ondt om mig. – Dette er den første Sommer og Efteraar, jeg ret har følt mig tilfreds her hjemme; jeg morer mig, som om jeg var ude, jeg er kommet til Klarhed med mig selv og Verden og saa faaer Alt et sikrere Udseende, et roligere Lys. Honoraret for den Usynlige blev 87 Rd og 2 Mk. dersom Mulatten indbringer mig 9 Gange saa meget, det grændser jo lidt til det muelige hos os, da gjør jeg paa tre Maaneder i Foraaret en Dampskibs Reise fra Wien til det sorte Hav og til Constantinopel428. O hvor jeg længes efter at see nye Mennesker, ret at føle mig fremmet for at faae nye Mennesker jeg maa elske. I denne Tid er jeg i Mode, jeg troer det er den Usynliges Lykke, og Forventningen om Mulatten, som ansporer Folk, mine mange Smaavers holder dem i Aande nok sagt, – jeg er lidt i Mode, og min Frakke er ogsaa efter første Mode. See nu har jeg da talt tre Sider om mig selv, mindre kunde det gjerne være ! nu vil det nok være passende at jeg anbringer denne med Hilsener altsaa 10000000000000000000, vil De behage at uddele. Deres Moder og Tante fik sidst Brev fra mig, et Epistel igjen faaer jeg vel ikke, men De er en god Søster Jette, De skjænker mig af Deres "milde Gaver!" – Hils den gode Fader, jeg tænker oftere paa ham, end han maaskee troer. Lev vel !

Deres trofast hengivne H C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus