Dato: 18. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

742. Til E. Collin. Mandag 18 August 1873. Rolighed.

Kjære, trofaste Ven !

Længe er det siden jeg skrev Dem til! jeg kan slet ikke komme til Kræfter. Der har været og er endnu, alfor længe, en Dvaskhed hos mig, en Mangel paa at kunne løfte Liv og Lemmer, jeg sidder formeligt og sover eller hendøser Dagen, det er ynkeligt. I Dag er det netop tre Uger siden jeg kom hjem her til Rolighed og har i al den Tid kun to Gange kjørt lidt ud af Strandveien og to Gange naaet neden for Havetrappen, hvor jeg dog ikke havde Kræfter til at komme videre! Hvad skal der blive af! Emil Hornemann har i de fire Dage siden han kom til Byen, to Gange besøgt mig, denne lange Vei herud. Han siger, som i Vinter, det gaaer lidt langsomt men det gaaer frem ad, Pulsen er god, ja den er stærk. De veed vel at Hr og Fru Melchior ere, forrige Torsdag, reiste til Ostende, Fru Melchior var over anstrængt og maatte bringes ud af det for bevægede Liv i hendes Huus, mig er det et stort Savn at hun er borte; jeg sidder ogsaa meget eensom paa min Stue og faaer jeg Besøg fra Byen bliverjeg snart træt. De veed ogsaa at jeg har været nødt til at leie de tre gamle Værelser i Nyhavn; jeg var saa glad ved at forlade disse for at komme paa et andet Strøg i Byen, men der var intet at erholde og jeg maa fra første September fløtte ind i det gamle Sygehuus, jeg gruer derfor! 40 Rdlr er den maanedlige Betalingen; den kan gjelde naar jeg boer hjemme, men overlever jeg Vinteren og i det følgende Foraar flyver ud saa staaer Leiligheden al for dyr i sin Ledighed. – Det vil vist blive en lang, tung, uhyggelig Vinter som forestaaer. Jeg havde tænkt mig, at efter et Par Maaneders Ophold hjemme, jeg i Slutningen af September var reist bort igjen, syd paa, og blevet sund og rask; herom er nu ikke Tanke; jeg har faaet en Skræk for det at reise, at ligge besvimet i en Jernbanevogn eller udenfor den; jeg føler en Angest for den Forladthed jeg dog er overladt til ude og hvor i Verden er vel Stedet jeg glæder mig til at være? – Hils Deres Kone! hun kommer vel snart til Byen. Det venlige lille Brev hun tilskrev mig Aftenen før sin Afreise, fik jeg først næste Aften. Posten mellem Drevsens Villa og "Rolighed« gaaer langsomt. Det var rimeligtviis en Huuspost. Hils Billes, Blochs og Lunds! glæd mig med et Par Ord. I Lotteriet har jeg vel ikke vundet imedens jeg var borte, ellers havde jeg vel hørt derom, men jeg gad dog nok vide om jeg endnu har det gamle Nummer 41214. Jonas Lie s Bog »Tremasteren« er den eneste Bog jeg i disse tre Uger har læst; den har lyst godt ind i mig, jeg gaaer heller med ham tilsøes end med Bjørnson tilfjelds. Lev hjerteligt vel! Tak for Deres Hjertelag og Troskab mod

H. C. Andersen. [I Margen:] Send Jonas min bedste Hilsen!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost