Dato: 11. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

»Rolighed« den 11 August 1873

Kjære unge Ven!

Vore Breve have krydset hinanden; jeg vil haabe at De har erholdt mit; dette sender jeg til Odense, da jeg ikke veed om De endnu er i Middelfart. Jeg skrev gjerne til Student Oksen, men veed ikke hans Adresse, vil De sige ham det, naar De skriver. Siig mig hvem er i Middelfart Petra Raffenberg?, Jeg antager det er et Barn, hun har skrevet mig til og sendt nogle Skovblomster. I Dag er det 14 Dage siden jeg kom her til "Rolighed" og sidder, efter Lægens Ordre, stadigt paa mit / Værelse, kun to Gange har jeg forsøgt at komme ned i Stuen men det er mig en stor Besvær, da Benene ikke ret ville bære mig. Der er ikke Tanke paa at tage paa Landet, lægge mig ind paa Klampenborg; jeg har ikke Kræfter; Melchiors fløtte tidligt ind og jeg har maatte[t] være nødt til at leie igjen de gamle Værelser i Nyhavn, (40 Rdlr om Maaneden) tre Værelser og Opvartning. Vi komme saaledes atter sammen fra første September, det jeg glæder mig til, uagtet nok baade De og Oksen reise ved Nytaar, naar / De have endt Deres Examen. Mit Humeur er ikke let! jeg har ikke Trang til at læse, ikke Rigdommen til at nedskrive; jeg seer en sygelig Tid imøde, en kold, lang Vinter. Naar De kommer til Kjøbenhavn besøger De mig vel paa Rolighed? Grosserer Melchior er er i dette Øieblik i Aarhuus hvor han har sat sin ældste Søn paa et Handelshuus, derfra reiser han til London i Forretninger. Maaskee Fru Melchior følger med! Hils nu venlig Deres Forældre, Søster, og Broder, ligesom alle vore fælles Venner.

Deres

hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen:] Fru Melchior hilser!

Til

Hr Student Veber.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Student Veber

i Odense

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94,178-81)