Dato: 4. august 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

741. Fra Henriette Collin. Ellekilde Mandag [4. Aug. 1873] Theodor siger at De vil have Brev kjere Andersen, men saa maa De ogsaa finde Dem i at Brevet ikke kommer til at indeholde andet end store?– eller meget smaa Svar paa det som De kunde have Lyst at spørge mig om, thi selvfølgelig er det nu Deres tour at fortælle og min at høre.–

Det Vigtigste for Øieblikket, veed jeg (paa anden Haand gjennem Fru Trier)–at De har det bedre og Theodor sagde os jo at De medens han var hos Dem og De havde forvundet »Barberen« blev flink og rask i Deres Bevægelser'ndash;Da jeg antager at De lever jevnlig Forbindelse med Rosenvænget, saa veed De at vi har det ved det Gamle og fører vort gamle Leben herude'ndash;dersom jeg kunde føre Dem til Ellekilde idag, saa sikkert indpakket som Blommen i et Æg, eller for at bruge et nyere Billede Kjernen i en Blomme, saa vilde jeg sætte Dem i en stor magelig Lænestol'ndash;jeg har virkelig en saadan'ndash;og sætte Dem i min Dagligstue lige mod Nordvæst !–De vilde ikke føle det mindste Vindpust, men De vilde see Stranden i et prægtigt Oprør og glæde Dem over de sprøitende Bølger der dandser som Havfruer paa Vandet.–De veed maaskee at Jonas nu er paa Fladstrands Bankerne for at undersøge Sundhedstilstanden hos Østersslægten der – Han har det ypperlige Fartøi »Havgassen« med dets endnu ypperligere Fører Capitain Andersen, til sin disposition og næst efter Vor Herre stolerjeg paa de To'ndash;og Jonas selv er nu ikke saa dumdristig som da han var ung !–

Maleren Niss og hans Kone bo hos en Fisker ligeover for os, og han er en vakker og flittig ung Mand som tager nette smaa Studier herude, det er egentlig trykkende at see den Trang til og Glæde over Kunsten hos Een der er nødt til at male Thekopper, naar han skal forsørge Kone og Barn, De siger maaskee "ja hvorfor har han Kone og Barn?"–derpaa kan jeg kun svare hvad en gammel tysk Tømmersvend altid svarede Fatter naar noget var galt "Ach Meister, das bringt die Natur mit sich«.–

Jeg kommer snart til Byen og boer da i Rosenvænget, altsaa sees vi snart kjere Andersen, lev vel saa længe'ndash; Mange Hilsner til Hr og Fru M: Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost