Dato: 10. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

Høivelbaarne

Hr Justitsraad, Professor og Theaterdirecteur Molbech Skindergade 15 i Kjøbenhavn

Kjøbenhavn den lo Sept 1839

Hr Justitsraad!

Det var paa indstændig Begjæring af Hr Patges, at jeg til hans, Sommerforestilling skrev "Den Usynlige paa Sprogø". Dette Arbeide forekom mig selv saa ubetydeligt, at jeg lod det anmælde som "dramatisk Spøg", og var høist uvis om, hvad Virkning det vilde gjøre paa Scenen. Stykket blev givet og behagede særdeles meget, jeg var selv overrasket ved, at det tog sig saaledes ud, kun een Ting behagede mig ikke nemlig Dandsen af Hr Patges i Dameklæder, derfor besluttede jeg strax og de af mine Venner jeg talte med derom vare enige med mig, at denne Dands maatte overdrages den, lille Petrea Fredstrup og det kunde motiveres med en eneste Replik:"Værtens lille Datter dandser smukt Jaleo, denne Dands vil hun give os!"

Efter denne Bestemmelse nærede jeg og ingen af mine, Tvivl om, at Theater Directionen gjerne beholdt en Ubetydelighed, der var original og havde behaget, især da vi jo eie Stykker, der ere Oversættelser og af samme Lethed, f Ex "Kom" , "Efterskriften" o F. Imidlertid hører jeg, at imedens flere af de ved Sommerfore­stillingerne opførte Oversættelser ere antagne, mit Stykke endnu svæver imellem at antages og forkastes, men da mit er originalt og har gjort meest Virkning, smigrer jeg mig ved at dette sidste ikke vil skee.

De, Hr Justitsraad var den eneste af de Herrer Directeurer, der var tilstæde ved Opførelsen, De har hørt hvorledes Publikum morede sig, hvor stærkt Bifald de enkelte Scener og det hele Arbeide vandt, De vil altsaa stemme for dets Antagelse.

Det er mig ikke om at gjøre, at faae eet Stykke mere paa Scenen, men det er, ærligt talt, for at erholde et Honorar, der efter Opførelsen maa tilfalde mig og som jeg høiligt trænger til. Jeg beder derfor Dem, som kjender Stykket fra det Sted hvorfra det bedst kan bedømmes at De vil tage Dem af Sagen. I denne Tid trænger Theatret til Nyheder, veed jeg, mit Stykke vil strax kunne sættes i Scene, strax blive givet og da i Forening med et godt Stykke "skaffe Huus". Uden dette Stykke bringes frem, er der heller ingen Udsigt til at afbenytte oftere, den af Hr Christensen smukke Vinter­Decoration som blev malet til Herts Vaudeville, der mishagede; dog det er kun en ringe Bibemærkning, jeg henvender mig til Dem, jeg kommer som dansk Forfatter, peger hen paa den i Theatret for mig udtalte glimrende Dom, rigtig nok langt over Stykkets Værd, og slutter da mit Brev med en Bøn, som De ikke maa tage mig fortrydelig op, vil De, da Stykket kan læses i mindre Tid end en halv Time, endnu i denne Uge gjennemlæse det, da det maaskee saa allerede i næste kunde bringes paa Scenen.

ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus