Dato: 6. juli 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

740. Fra Henriette Collin. Ellekilde 6de Juli [1873]

Efter at have sendt 2 Breve til Brunnen fik jeg endelig Deres Brev Kjere Andersen og maa efter det slutte at De har det ret Godt.–

Jeg veed herude saa lidt om Deres Corrospondence med Familien, men tvivler dog ikke om at Efterretningen om det lykkelige Dødsfald, er kommet til Dem'ndash;Einar er nu løst fra sine jordiske Trængsler og den stakkels bundne Sjæl er fri; Han har lidt meget og det var hans Liv der var en Sorg, hans Død er det vel i Øieblikket, men der vil snart komme en Ro og Fred over Ingeborg som hun aldrig havde faaet saa længe hun vidste ham saa ulykkelig og saa haabløs syg'ndash;I Lørdags blev han begravet paa Garnisons Kirkegaarden paa Østerbro og vi vare Alle, med Adolph og Ingeborg samlede i Capellet hvor Pastor Brandt holdt en Tale ved hans Kiste.–– Naar jeg nu skal gaa over og tale lidt om os selv, saa har jeg Gudskelov kun Godt at melde'ndash;Vi ere Alle raske og Louise den Allerraskeste, det er lidt trangt at vide hende i Byen medens vi Andre svælge i Landluftens Herligheder, men hun finder sig vel ved Rosenvænget hvor hun har det godt hos kjerlige Svigerforældre.–Gotlieb er taget bort fra os i Ferien for at give Plads for andre Gjæster'ndash;han er glad ved at være her og kan med sit barnlige Sind næsten glemme sine mange Bekymringer medens han gaar og arbeider i Naturen.– Jonas har været referent for Dagbladet ved Naturforsker Mødet i Kjøbenhavn og havde i den Anledning en høist bevæget Uge i hvilken han spiste og drak hvad en lille Familie kunde have levet af i 14 Dage'ndash;Mødet gik i enhvær Henseende høist heldigt af'ndash;Jeg tør ikke skrive længer kjere Andersen fordi der skal saamange Indlæg i Brevet at det let kan blive for meget for den der skal læse det.–hils Bøgh saa meget fra mig og fortæl mig i Deres næste Brev lidt om Deres Fremtids Planer og Hjemreise'ndash; Deres

[De sidste Linier staar i Margen]

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost