Dato: 7. september 1839
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog) .

7 Sept. [1839]

De veed formodentlig at Andersen

tænker paa at skrive Ahasverus for Theatret, jeg har raadet ham fra det, for det første kan det der foresvæver ham, ikke komme ind i saa snævert et Rum som 5 smaae Akter ere, for det andet vil, at Ahasverus maae ved Dækets Nedrullen, blive ved at gaae her paa Jorden, give en Utilfredsstillelse en Ufuldendthed, som vil giøre at man utilfredse gaae derfra, et andet var et stor dramatisk Epos, det troer jeg vilde gjøre Lykke, hvad mener De?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost