Dato: 25. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Brunnen den 25 Juni 1873.

Kjære Fru Melchior! Iaftes overraskedes jeg ved at modtage Deres inderligt kjærkomne, rige Brev; jeg havde aldeles ikke ventet et saadant før nu førstkommende Torsdagmorgen, jeg kunde ikke tænke mig at De før efter den 22de kunde faae Tid til at skrive, uagtet De jo i den Retning kan det Utrolige. - Tak og atter Tak for den Sum af Hjertelag og Venskab De forunder mig. Jeg vil haabe at mit Brev til Deres Mand er indtruffet netop Festdagen; jeg havde saaledes beregnet det og sendt Brevet lige til "Rolighed", da det let paa en Søndag kunde have blevet paa Kontoiret inde i Byen. Bøgh og jeg feirede Dagen med at jeg tog en Vogn og om Formiddagen kjørte op til Hotellet Axenstein der er bygget paa Frohnalp, og senere da vi kom ned igjen ved Middagsbordet drak Skaalen i Champagne, først Deres Mands, derpaa Deres; - Veiret var ualmindeligt smukt; paa mit Bord prangede Alperoser fra "Frohnalp", Værtinden havde sendt mig disse da jeg jo ikke naaede heelt op til Rosernes Region, jeg lægger een her i Brevet, en Hilsen fra den 22 Juni, Festdagen. Bille var saa hjertensgod og deeltagende strax at skrive mig til og raadede mig ikke at tænke paa eller skrive om den dumme Løgnhistorie fra Amerika, den er nu ogsaa næsten fordunstet, men De maa dog indrømme, at det var en mageløs Uforskammethed af en Fremmed som besøger mig at opdigte en heel Udtalelse der aldrig har fundet Sted, ja har, da Napoleon jo først døde mens jeg laae syg, og jeg ganske sikkert intet Besøg af Reisende har modtaget, ganske lavet Sligt. De to Breve De sendte mig vare ikke af stor Vigtighed, det ene, fra Amerika, som De troede bragte mig Penge, var nogle trykte Blade af gudeligt Indhold og et almindeligt Beundrings Brev, det andet var fra Leipzig om Bidrag til en Børnebog. - Hägg skrev jeg strax til, da jeg ved Dem hørte om hans Besøg paa Glion, Brevet sendte jeg til Carl Melchior, som saaledes strax fik at vide at Hägg var paa Glion, jeg har modtaget Svar, hele to smaae Breve fra Hägg, der er er [sic] kjed over at han ikke mødte mig der og vil nu vide min videre Reise i Schweiz og jeg har skrevet at jeg sidst i denne Uge gaaer til Ragaz, derfra til Chur hvor jeg med Bøgh vil gjøre en Tour op til Splügen, at dette som Hägg veed, ogsaa er en Vei ind i Italien hvorhen han vil. Jeg troer imidlertid ikke at vi mødes, det vilde jo være urimeligt, da han næppe har mange Reisepenge at gjøre en saadan Omvei, nu da han ved Montreux er nær ved Simplon; det havde glædet mig særdeles om vi havde mødtes. Fra Sally Meyer og Søster fik jeg ogsaa et venligt Brev, de havde forgjæves søgt mig paa Glion og i Interlaken; Gades Svigerfader Ersløv var her forleden Dag her, netop da Bøgh og jeg var kjørt til Aldorf, ham saae vi heller ikke.- Til Deres Svigerinde Frøken Jette skrev jeg [overstreget: forleden] til Altona og fik faae Dage derefter et rigtigt rart Brev, tak hende med Tilføielse af de bedste Hilsner. - Jeg begynder at kunne gaae længere, end jeg iaar har kunnet det. Forleden Eftermiddag gik jeg til et her nærliggende Nonnekloster, man siger der er en Fjerdingvej der hen; er dette Sandhed, da har jeg frem og tilbage gaaet en halv Miil, men jeg var ogsaa træt og ikke alle Dage kan jeg gaae saa langt, hertil kommer at der er gaaet Hul paa mit Smalbeen, det brænder og svier, det er kommet af sig selv. Jeg havde en rød Plet der og viiste Hornemann den før jeg reiste, han bad mig aldrig at tænke paa den, han vilde ønske mig flere! Jo Tak! Vil De sige Frøken Louise hvor glad jeg blev ved at modtage Brev fra hende og fornemme at "Viften" var efter hendes Tilfredshed. Snart hører hun fra mig. Hils Anna, Hariet, Thea og Emil! Hils alle Kjære i det velsignede Rolighed, Jomfruen og Folkene. Fru Scavenius er ikke i Danmark, kommer først hjem midt i August; derhen tager jeg altsaa ikke paa Hjemfarten. Breve beder jeg om sendes til Chur i Schweiz postrestante; glem ikke at sende mig Frøken Wichmanns [Wegmann] Adresse i München.

Dem og Deres Mand tusinde taknemlige Hilsener.

H. C. Andersen

[i marginen, s. 4:]

De sendte mig "Nær og Fjern", tak! men det var et urigtigt Nummer, nemlig 49

ikke 50.

Tekst fra: Niels Oxenvad