Dato: 25. maj 1873
Fra: H.C. Andersen, Carl Melchior   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hotel Righi Vaudois. Glion den 25 Mai 73.

Kjære Fru Melchior! Veiret er igjen kommet i sit gode Hjørne, allerede igaar var det igjen sommerligt og i Dag er det Søndagsveir, men det er ogsaa Søndag, Engelænderne holde Kirkegang nede i den store Sal, Psalmesangen lyder her op. I Dag gik jeg min længste Tour, dog med en Deel Besvær opad, der var en Duft af de vilde Pindselillier, Hvidtjørnen prangede med sin Blomster-Snee og Posten bragte mig tre Breve, eet fra Carl Bloch, eet fra Mathilde Ørsted og dernæst Deres, kjære [Fru] Melchior, Deres var rigest paa Indhold, De fortæller godt, Bøgh og jeg fik en klar, beskuelig Skildring af Forestillingen for Phister. Da jeg saa kom hjem fra min Vandring stod foran mig paa Bordet en stor Bouquet af udsøgte Blomster og paa en lille Seddel "Ein Sontagsgrüss dem grossen Dichter!" det var fra Een af de unge Damer her i Hotellet. Alle komme de mig saa hjerteligt imøde og snart tager Een til Montreux, snart til Vevay for paa Tydsk, Fransk eller Engelsk at kjøbe een eller anden af mine Skrifter. "Jeg troer og haaber at Carl Melchior kommer i Dag!" sagde jeg til Bøgh , og neppe var det sagt før Portneren kom op og mældte min unge Ven. I dette Øieblik vandrer han med Bøgh om paa Have-Terrassen, naar han nu, før Middagsbordet, kommer herop, vil jeg bede ham skrive et Par Ord i Brevet. Der er han!

[med CM's hånd:] Her er jeg virkelig. Kjære Mama! Og Du kan være overbevist om, at det morer mig mageløst, at være her sammen med Etatsraaden og Herr Bøgh. Jeg finder, at Etatsraaden seer meget godt ud i Dag, og Varmen vil vistnok gjøre ham godt. Jeg har det udmærket. Bøgh hilser Dig, Papa og alle Sødskende; han skriver en af Dagene. Snart mere, Din Dig hengivne Søn

Carl.

Glion den 26 Mai 1873.

Kjære Fru Melchior! nu sidder Carl nu vist med sine Bøger i Vevay, jeg ved mit Skrivebord heroppe for at fortsætte Brevet, det naaer Dem nok saa betids at jeg, med Deres vante gode Villie, kan have Brev igjen før jeg forlader Glion; jeg bliver her, om Gud vil, til Mandagmorgen den 2den Juni. Den første er det Pindsedag og da har Carl lovet at komme her op paa Glion. Jeg fik idet jeg skriver dette et lille Brev fra ham at han iaftes var kommet hjem i god Tid og Behold, jeg havde bedet ham om at skrive da han først tog fra Montreux med Toget Klokken 9, og jeg var bange han ikke kom derned i rette Tid [indskud: det var han]. Jeg glæder mig til at see ham. Han og Bøgh komme saa godt ud af det sammen! - Endnu veed jeg ikke ret hvorledes jeg lægger min Reise i Schweits men jeg skal ved denne Uges Udgang skrive igjen til Dem og sige hvorhen jeg beder Dem at Brevene maa blive sendte. Før jeg forlader Glion, giver jeg Postmesteren Besked, for at de Breve som mueligt indtræffe efter min Afreise kunne finde mig. Jeg tænker paa at lægge Veien over Bern og Thun til Brunnen hvor jeg riimeligviis bliver en otte Dage, dog som sagt, herom nærmere. I denne Morgenstund fik jeg Brev fra Studenterne Oksen og Weber, de [have] vist mig stor Deeltagelse. Det er en sand Glæde at erholde "Dagbladet", Bøgh og jeg sluge det strax ved Ankomsten. Vi have Posten heroppe hver Morgen Kl otte, saa at det er som Dagbladet kom i vante Gang hjemme ogsaa her om Morgenen. I Dag er det et ganske mageløst Veir, ikke en Sky paa Himlen, dent du midi lyser frem fra den klare Grund. Jeg har tilmorgen siddet, netop som jeg i Vinter ønskede det, under et frodigt bladfuldt Bøgetræ, Solen skinnede ind i mellem Bladene; et stort Egetræ, med friske Skud, hældede sig hen i mod Bøgen, jeg tænkte og følte ret hvor deiligt det er at leve! Gjerne tog jeg i næste Uge et rask Spring over Alperne til lago magiore, men Sneen ligger høit paa Simplon og Lavinerne rulle; der er meget koldt deroppe, jeg kunde let faae et Knæk og har heller ikke Kræfter til den Reise, altsaa bliver jeg i Schweits. Hils paa det hjerteligste og kjærligste Deres Mand og Børn, ligesom ogsaa Frøken Kjellerup og den kjære Sophie Melchior. Et Bilag følger med dette Brev. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad