Dato: 24. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Hotel Vaudois. Glion ved Montreux

den 24 Mai 1873. Kjære fortræffelige Fru Scavenius! Deres velkomne, hjertelige Brev modtog jeg nede i Montreu for 14 Dage siden; det var mig en Glæde veddet at leve tilbage paa det kjære Basnæs, i Tankerne see Dem og deres Børn paa Borreby. Deiligt dog, hvor den kjære Otto flyver om og det med en Ven, Mogens Frijs, han ret holder af og forstaaer. Siden jeg modtog Deres Skrivelse har jeg forladt Montreux og imorgen er det allerede 14 Dage siden jeg kom herop, jeg tænker allerede paa om otte Dage at forlade dette Sted og min Molkenkuur. Hotel Righi Vaudois er det bedste Hotel heroppe, jeg er godt indkvarteret, har to Værelser med en storartet Udsigt hen over hele Genfersøen; den ligger saa dybt nede, at selv Dampskibene, seet her oppe fra, synes Insecter paa Vandet. Forrige Uge var her aldeles paradisisk Veir, Luften klar. Solen saa varm og alle Græshøider duftede, Kukkerne kukkede, her var Noget saa dansk hjemligt, nu har igjen Veiret forandret sig; i to, tre Dage hang Skyerne, som vaade Gardiner ned over Bjergene, vi fik Regn og Kulde, vi maatte igjen fyre i Kaminen. Min Slimhoste, som havde forladt mig, kom lidt igjen og med Vandringen i Bjergene var det forbi; jeg siger Vandring, den-ne var og er endnu meget besværlig, jeg kan slet ikke taale at stige og maa hvile paa næsten hvert tyvende Skridt. Hver Morgen gaaer jeg en Tuur, naar jeg har drukket Molken, og først da drikker jeg min Kaffe med Mælk, i det hele drikker jeg megen Mælk. Appetitten er god og Søvnen upaaklagelig. Her ere en Deel Gjæster i Hotellet, Folk af alle Nationer og Alle kjende de mine Skrifter og komme mig venligt imøde, min unge Ledsager Nicolai Bøgh er meget opmærksom om mig, han glæder sig ved alt det Nye og Smukke han seer. Deres Naade vil i "illustrerede Tidende", der udkom forrige Søndag, have læst et smukt Digt af ham, et Riimbrev til Fru Sødring hvori han giver en digterisk Beskrivelse af Kysterne om Gen-fersøen. Jeg længes meget efter at faae Brev fra Deres Naade, høre hvorledes De og Deres hjemme have det, vide hvorledes den kjære Otto tumler sig og om han virkelig indtræffer til Væddeløbene ved Slagelse. Hils ham meget. For en Ugestid siden fik jeg et rart Brev fra Grevinde Frijs, hun fortalte at i Juni kom Overhofmesterinden Fru Bille og Frøken Bjelke her til Glion, desværre for mig, er jeg borte naar De komme, men hvorhen jeg flyver veed jeg endnu ikke, derfor beder jeg Deres Naade naar De, om ikke længe, glæder mig med Brev, da at sende samme til "Montreux en Suisse, poste restante", jeg skal have givet Postmesteren her Beskeed om hvor jeg da opholder mig. Lille Bertha har vel nu aldeles glemt mig, men hun har vel ogsaa glemt Hr Øllegaard, det er altid en Trøst; naar vi, om Gud vil, sees i Løbet af Sommeren, skal jeg nok vinde hende. Vil Deres Naade ogsaa bringe alle Folkene paa Basnæs min Hilsen; jeg veed ikke om Kammerjomfruen, fra tidligere Tider, er gift og borte, men Jomf: Schou er jo endnu, og den dygtige Huusholderske, som saa venligt gav mig Blomster af sin Urtepotte, det glemmer jeg ikke, ogsaa den skikkelige, trofaste Lars er der. Gud bevare i Sundhed og Glæde Deres Naade! Hjerteligst og ærbødigst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus