Dato: 16. august 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Nysø den 16 August 1839:

Strax da jeg kom her i aftes blev jeg særdeles vel modtaget. Baronessen var meget elskværdig og Thorvaldsen opvartede med Kys. Jeg leverede ham Deres Brev og sagde at dersom han, med Hensyn til dette eller i noget andet Anliggende, behøvede en Secretair, var jeg aldeles til hans Tjeneste, men Baronessen afbrød mig strax, at det var hendes Embede at bestyre hele Correspondensen. Han studerede længe paa Deres Brev, men sagde Intet til mig derom. Imorges talte Baronessen derimod om dets Indhold, og sagde: »De skal ikke tale til Tho[r]valdsen om hans Museum, han bliver ærgerlig over det Kniberi, hvad er 4000 mere eller mindre!« (Jeg tænkte, som saa, lad mig om det.) Med Bindesbøls Tegning er han særdeles til­fred[s] og vil selv skrive til Pugaard herom, da denne har sendt ham Teg­ningerne. I dette Øieblik talte jeg med Manden, vi vare alene; jeg lod et Ord falde om han vilde have en Hilsen til Dem, da jeg nu skulde slutte mit Brev og han bad mig, paa det hjerteligste takke Dem for Deres Skri­velse og sige »at saasnart Ski bet kom tog han øieblikkelig ind til Byen, og da kunde De tales ved!« - Han arbeider meget flittig herude, det lader til at han i Dag faaer et heelt Basrelieffærdig, han begyndte paa imorges, det er et Brudstykke af Frisen til Frue-Kirke-Forhal! Gipseren fra Kjøbenhavn fulgte herud igaar med Dagvognen og har allerede denne Formiddag, gydet Gips ov_e Holbergs Buste, ligeledes over flere Stykker af Frisen. »Christus, som velsigner de smaa Børn«, bestemt for et Asyl, er ogsaa afstøbt og særdeles smukt, eet af Hovederne i Leer, som heelt blev taget ud fik jeg og der er lovet mig Leer-Hovedet af Christus, (i Frisen) det han selv har formet. - Det Atellier Fru Stampe har ladet opføre er lidt større end Deres Sovekammer og bygget i en 6 Kant. Thorvaldsens Statue er i naturlig Størrelse, saaledes, som jeg havde ønsket, han havde gjort os Holberg. Baronessen har været hans Haandlanger til dette Arbeide. Hun synes ganske at leve for ham, og siger at han, saa længe han lever, hver Sommer skal boe hos hende og arbeide i dette Atellier. Det er grundmuret, tækket med Straae og har et Vindue i Taget. Rundt om de to Indgange er plantet sydlige Vexter og over den ene Dør staaer med store sorte Bogstaver »Vølunds V ærksted«. Det var moersomt at see iaftes ved Spisebordet, hvorledes Baronessen og hendes Søster Fru Skou sad og gjorte af ham, han havde Plads imellem dem begge og - - ja det var nydeligt. .

Reisen her ud var meget behagelig, kun frøs jeg lidt i Morgenstunden. Hils Deres Kone og de norske Venner. Hils min gode Ven Theodor, Eduard og ikke at forglemme Jette med sin Ungdom.

Lev vel!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost