Dato: 22. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Hotel Righi Vaudois, Glion, ved Montreux, den 22 Mai 1873.

Kjære Ven!

Det er nok paa Tiden at De høre fra mig, thi at De saa godt som daglig kommer mig i Tanke, kan ikke hjælpe Dem, De maa have Sort paa Hvidt derfor, De maa have et Brev og her er det. Gid at det maa finde Dem glad og vel, og tænker De paa at flyve ud med Deres Frue, søge Sundhed i Bjergluften, da vil jeg særligt anbefale Dem her Glion; jeg veed ikke om De har været ved Genfersøen, været her oppe paa dette lille Righi hvor jeg nu er. Her er en særdeles god Pension, ja her er flere, men den fortrinligste er den hvori jeg boer Hotel Righi Vaudois. Bøgh og jeg have to Værelser ud til dent du midi og med Udsigt lige til Jurabjergene. Luften er let og varm, paa de tre sidste Dage nær da hang Skyerne sine vaade Gardiner ned om os, her blev saa koldt at vi maatte fyre i Kaminen og Alle gaae i Vinterklæder, i Dag har Skygardinerne løftet sig og seilet hen i den friske Luft, Solen skinner, Gjøgen kukker og Bøgen staaer med store grønne Blade og minder om Danmark. Vennerne der sende mig trofast Breve og Fru Melchior er den meest trofaste, fra hende faae vi endogsaa hver Morgen Dagbladet. Etatsraad Collin skrev mig forleden til om en svensk Udgave (hos Hjerta) af mine Eventyr, Hjerta kan jo ligefrem tage disse, men foreslaaer, hvad der er smukkere, et slags Honorar for mig. Collin har nok talt til Dem herom og hans Idee, som nok ogsaa Hægel bifalder, at De tog Dem af Sagen, sluttede Dem til Hr Hjerta, synes jeg godt om og ønsker rigtignok at De gik ind paa den, thi da har jeg alene med Dem at gjøre. Lad mig nu høre glædeligt herom, ligesom ogsaa hvorledes det gaaer med Tilsendelsen af de fröhlichske Billeder. Hr Delbanco, der forleden sendte mig en Hilsen fra Dem, skrev at den første tredie Deel var indtruffet og at Resten kom i Sommer med Frölich selv. Dersom de tilsender Billederne i den Orden der skal Følges, saa kan der jo ypperligt begyndes med Trykningen, men jeg frygter for at Fröhlich ikke har været saa betænksom. Hvor langt er der nu trykt af de to Bind Pedersen har leveret Tegningerne til? De kommer jo sikkert ud til Julen? Tak, kjære Ven fordi De og Deres Hr Broder kom ud paa Banegaarden da jeg forlod Danmark, hvor det var venligt af Dem, begge min hjerteligste Tak! Reisen til Schweits er gaaet langsomt, men Tiden hurtig, vi vare 16 Dage om heie Reisen. 8 Dage blev jeg nede i Montreux, i Søndags otte Dage tog jeg herop til Glion, det bliver altsaa allerede 3 Uger jeg har været her, naar vi Søndag otte Dage skriver den lste Juni, da vilde jeg gjerne see at komme lidt i Bevægelse igjen om Kræfterne tillade det, endnu har jeg Besværligheder ved at stige, men gaaer jeg ligeud, da kommer jeg ganske godt frem uden strax at maatte hvile. Molken er mig ikke ubehagelig, Appetitten er særdeles god og Søvnen upaaklagelig, beholde vi det deilige Veir vil jeg om en halv Snes Dage, med Guds Hjælp have vundet i Sundhed og Styrke. Hils Deres Frue, Deres Broder og hans Hustru, ligesaa Deres Søster og hendes Mand; den syge Søster sender jeg ogsaa en Hilsen; gid hun var her i den milde Luft, i al den Duft af Blomster og Træer, og saae hele den deilige Omgivelse af Sneebjerge, Græsmarker, grønne Skove og den blanke Sø. Glæd nu snart med Brev Deres hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Langs randen af 2. side:] Venlige Hilsener til Hr Møller.

[Langs randen af sidste side:] Nicolai Bøgh sender Hilsener til Brødrene Reitzel!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 84-85)