Dato: 19. maj 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

729. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Brevet fra Manden i Amerika er lovlig tykt, men jeg syntes at jeg ikke kunde lade være at sende det.

Brevet til Kongen afleverede jeg selv igaar til Adjutanten.

Jeg har nyt Brev fra Hierta; han tilbyder 500 Rdl. for en formelig Overdragelse af Eventyr og Historier. Jeg har nu gjennemgaaet Sagen nøie med Hegel; som siger at det er for lidt. Men især vil det vel ligge Dem paa Hjerte, af hvilken Art Overdragelsen er. Jeg fik derfor en god Idee, som ogsaa Hegel fuldkomment billigede, nemlig at faae Reitzel til at gaae ind paa Sagen, saaledes at han slog sig sammen med Hjerta og de i Forening udgav Oversættelsen. Derved faaer De alene med Reitzel at gjøre. Jeg talte strax med Th. Reitzel; han tygger nu paa Sagen og skriver nærmere til Dem. Jeg haaber, at De er tilfreds hermed.

Da De nu faaer Brev baade fra Theodor og Emil, vil jeg ikke nærmere berøre Deres Hul. Hovedsagen er jo, at De upaatvivleligt er meget bedre; at Spadsere?Kræfterne ikke komme saa hurtigt igjen, har jo mindre at betyde.

Jette har faaet et meget enthousiastisk Brev fra Bøgh om Egnen; jeg kjender ogsaa Glion; har Bøgh ikke bemærket det, skulde han dog se de yndige grønne Fiirbeen som findes paa Veien dertil fra Montreux.

Hils ham fra mig.

Deres hengivne

Sparekassen 19/5. 73.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost