Dato: 14. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

728. Til E. Collin.

Glion, Hotel Righi vaudois, den 14 Mai 1873.

Kjære Ven!

Det angriber mig en Deel at skrive Breve og dog maa jeg skrive ellers faaer jeg jo ikke Brev igjen. Idag er det en Maaned siden jeg forlod Kjøben­havn og har allerede afsendt hjem, og vidt om, 28 Breve og dog ikke til En­kelte af mine Allerkjereste, saaledes ikke til Deres Søstre paa Østerbro og i Rosenvænget, men Breve komme. Det har ligget mig særdeles paa Hjer­tet at skrive til Kongen og takke ham for han[s] personlige, mageløse God­hed mod mig; i Søndags kom jeg herop til Glion hvor Kuren skal begynde[;] i Dag er det den anden Dag jeg bruger »Molken« og kan saaledes ikke tale om dens Virkning. Allerede under min Sygdom hjemme fik jeg en rød Plet paa Benet, som Theodor og Hornemann, sagde mig intet betød, men nu er der kommet Hul paa en Deel deraf og det ængster mig, dersom een af de to Læger troer jeg kan bruge lidt Helvedssteen opløst i Vand og bade der med, da give de mig nok Recepten, heroppe har jeg endnu ikke seet nogen Doctor. Mit Brev til Kongen beder jeg Dem at gjennemlæse, jeg haaber at det er som det maa være, og De vil naar De har læst det, snarest sørge for at det kommer til Kongen. Hornemann har jeg ogsaa skrevet Brev til og har lagt det her ved Deres. Hils ham og alle vore fælles Venner. Hartmann sendte jeg et Brev der efter min Beregning maa naae til ham i Dag paa hans Fødselsdag. Fru Jerichau, hører jeg er med sin yngste Datter paa Veien herned, Datteren skal nok i Pension i Lausanne, Fru Jerichau kommer vel en skjøn Dag her op paa Glion, bliver henrykt over Stedet774 og maler os saa Allesammen. I Dag har jeg med Bøgh forsøgt at vandre lidt op ad Bjerget, men jeg kom neppe mere end en halv Snees Alen og maatte hvert Øieblik hvile. Kræfterne mangle aldeles og det syge Been ængster mig, man veed aldrig hvad det kan blive til. Her er nu meget dy­rere i Schweiz end da De og Deres Kone var her, jeg betaler daglig i Pen­sion 24 Frank det er 12 for os hver, Bøgh og jeg, saa kommer endnu at betale Viin, Melk, Lys,Vask og endeligt: »Molken« selv, dog der paa er ikke at tæn­ke maatte jeg kun i tre Uger kunde komme til Kræfter, slippe for min Hoste og see Benet hele sig.–Jeg havde stor Lyst til, blev jeg rask, at flyve en 8 a 14 Dage ind i Norditalien, men det bliver vist for dyrt! De kan tro, at i de tre Maaneder jeg er paa Reise, gaaer denne Gang de 2000 Rdlr som jeg tog med; kan jeg da ikke vinde i Lottoriet! Det var en smuk Leilighed af Fru Fortuna til nu at vise mig en lille Opmærksomhed. Hils kjærligt Deres Kone og Børn, skriv snart, De veed at man paa Reise smægter efter Breve. Hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Adressen er Glion, sur Montreux, Suisse.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost