Kjøbenhavn d 4 Mai 1873

Kjære Andersen!

Dette Brev finder Dem forhaabentlig installeret enten i Glion eller i Montreux, og ikke alene haaber jeg at Brevet finder Dem hyggeligt anbragt i en Pension, men at Deres Helbred maa være god og at De maa nyde rigtig godt af den deilige Egn og af den sydlige Luft. Det lader forresten til at Syd og Nord have skiftet Rolle, da man baade fra Italien og Sydtydskland hører om Kulde og Snee, dog er dette forhaabentlig forbigaaende. De har forhaabentlig erholdt Fernandas Brev, der var adresseret til Bern. og hørte jeg gjennem Melchior, at Ochsen havde Brev fra Heidelberg. Vi takker Alle for det rare Brev fra Hannover, som strax blev viist til Melchiors. /

Min Kones Helbred er temmelig uforandret, hun kjøre ud hver Dag, hvilket gjør hende godt. Nu er det foreløbig bestemt, at vi reise til Modum d 15 Juli og bliver der i 6 Uger. Vi tager Anna, Fernanda, Marie og Juliette Price med og haaber at Badet skal bevirke min Kone Bedring. Lægen fra Modum en Hr Dedeken, skal spise hos os idag, sammen med Professor Howitz, Dr. Adler, Billes og skal jeg bringe Vennerne Deres Hilsen. Veiret er her endnu koldt og regnfuldt, jeg var idag paa Landet, der er kun Buskene grønne, Bøgen er endnu ei udsprunget. Det bliver saa net paa Petershøi, vi have faaet Stalden ombygget og moderniseret, Haven er gjort pæn af en Gartner og Bruuns Sted pynte ogsaa lidt paa mit. Bruun skal beboe Stedet i Sommer. Bellevue har ladet Marken ligeoverfor indrette til en nydelig Have med / Pavillon, hvor man i fri Luft kan nyde sit Aftensfoer ved Havets Bred. Jeg var i i Theatret igaar Aftes og saae "Christiane" af en fransk Forfatter. Det er lidt slibrigt fransk, men ret interessant og spilles tildeels godt. Poulsen outrerede betydeligt en ung fransk Sanger, Hultmann, M. Wiehe, Fru Eckardt, Frøken Nielsen og Schnell spillede godt. Jfr. Andersens "Sandt og Usandt" vedbliver at gjøre Lykke og spiller ogsaa fortræffeligt. Bournonvilles "Mandarin" gjør ingen Lykke, skjøndt det skal være ret moersomt, ellers gaaer gamle Stykker for fulde Huuse. Der spørges om Deres Befindende fra mange, mange Sider og svarer jeg hvad jeg veed derom. Det glæder mig, at Bøgh og De harmonerer godt sammen, han gjør vel store Øine til alt det Nye og Skjønne, han seer. Bloch har malet en Altertavle til Holbæk Kirke, den er imposant og skjøn, det r Kristus i overnaturlig Størrelse, / til hvem en lille Dreng læner sig. Jeg blev greben af dette geniale Maleri, som nok bliver udstillet. Bloch og Kone vare hos os i Søndags, de vare rare som sædvanligt rare (Fortsættelse følger)

[Adlers håndskrift:] Fra det Huus, hvor vi Alle saa ofte har glædet os ved at være sammen med Dem, ved at høre Deres Tale, som Store og Smaa beundrede og følte sig beaandede og forfriskede ved, sende jeg Dem min bedste Hilsen og mine venligste Ønsker for Deres Vel, og Deres Velbefindende, som ikke blot for os men for Utallige Store og Smaa har en saa overordentlig Betydning. Jeg glæder mig til snart mundtligt at kunne sige min berømte og elskelige Ven, at jeg er hans (og Deres) beundrende og inderligt hengivne

Adler

[Billes håndskrift:] Kjære Ven! Jeg benytter med Begejstring det venlige Tilbud af Henriques til med et Par Ord at sende Dem en venlig Hilsen. Vi ere Alle meget glade over at høre at Rejsen gjør Dem godt, og at De i Syden, gjenfinder den rigtige gamle Sundhed. Venlige Tanker allevegne fra følge Dem, men jeg tør vel nok sige, at de varmeste komme fra Danmark og Deres lille Vennekreds i snævrere Forstand, vi, som med Kjærlighed til Digteren forene Kjærlighed til Mennesket. Kom rigtig rask tilbage til os, og tænk med Venskab paa

Deres hengivne

Bille

[Henriques' håndskrift:] Som De seer har Adler og Bille sendt Dem Hilsener i Brevet, jeg har Kommission fra Juliette Price og Magnus minKone og alle mine Børn at sende Dem mange og hjertelige Hilsener og Ønsker om en god Bedring. Alle herværende Venner og Veninder og deres Tal er Legio tilføie deres og hvis jeg skulde nævne alle Navne, maatte flere Ark Papier fyldes. Lev nu vel og tænk engang imellem paa os, der som De veed hører til den trofaste Stok. Hils Bøgh mange Gange fra os Alle. Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 543-47)