Dato: 26. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjære unge Ven!

Heidelberg den 26 April 1873.

Endnu engang min hjertelige Tak for al den Deeltagelse De i Vinter, under min Sygdom, viiste mig; vil De udtale den samme Tak til Hr Weber. Vi mødtes da ved Odense og han var saa elskværdig at følge med Bøgh og mig to Stationer fremad. Det har han fortalt Dem nu De ere sammen igjen i Nyhavn. Fru Collin skrev at De havde været hos hende og spurgt om mig og mit Befindende paa Reisen. Tak for dette fornyede Beviis paa Deeltagelse. Den fortræffelige, trofaste Fru Melchior vil De have seet og hun har da fortalt Dem om hvad mine Breve have mældt, det seneste afsendte jeg fra Frankfurth; der var det deiligt Foraar; Seriner og alle Frugttræer blomstrede, men igaar, pludseligt faldt Snee og i Dag her i Heidelberg er det meget koldt, saa at jeg har i Kakkelovnen og veed ikke ret om jeg tør kjøre i aaben Vogn op til Slotsruinerne. Jeg har endnu min Slim-Hoste og føler mig en Deel mat og svimmel, men Bøgh forsikkrer mig at jeg er gaaet mærkeligt frem i Bedring. At jeg taaler Kjøre-Touren saa godt, ligger i at det er saa korte Stationer jeg lægger tilbage. Fra den 14 til i Dag, den 26, er jeg ikke længer syd paa end i Heidelberg og jeg naaer neppe Montreux før den 3 eller 4 Mai. Stor Glæde vil det der forunde mig om jeg fik et lille Brev fra Dem. Hr Weber skal faae en Skrivelse naar jeg først er vel indqvarteret i Glion. Brev til Montreux lyder paa "Suisse" og De vil betegne det med "poste-restante". - I Fredericia traf jeg sammen med General Wilster; i Slesvig havde Verten i Hotellet, Hr Esselbach, den Opmærksomhed for mig at give mig sine egne hyggelige Værelser; i Hamborg og Hanover fik jeg Besøg af flere Venner; Bøgh er opmærksom og god, han morer sig godt, troer jeg, og han siger det. - Vil De hilse hos Melchiors, ligesom ogsaa hilse Venner i Studenterforeningen. Vil De i mine gamle Værelser see efter om man har erindret ved Fløtning at tage mit Thermometer med. Jeg formoder at det er kommet hen til Frøken Jette Melchior. Seer De Hr Eckardt da siig ham at han snarest faaer Brev fra mig.

Deres hengivne

H.C.Andersen.

[I margin s. 4:] Vil De ogsaa hilse Hr og Fru Hvid.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen