Dato: 24. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Frankfurth a/M 24 April 1873.

Kjære, trofaste, velsignede Fru Melchior! Igaar Eftermiddags kom Bøgh og jeg her til; han straaler af Glæde over alt det Nye han seer og er særdeles opmærksom og omhyggelig, hvad mig angaaer; jeg kunde ikke have reist, føler jeg, uden en saadan Ledsager. Han synes at jeg skrider mærkeligt frem i Bedring, jeg har ikke den Fornemmelse; jeg er endnu meget mat, og det er mig besværligt, som hjemme, at komme op ad Trapper, dertil lider jeg af den slemme Slimhoste, der aldeles ikke er i aftagende, men jeg taaler ret godt at kjøre og tog derfor i Eet hele Touren fra Hanover til Kassel, men derfra dog ikke længer end til den lille Stad Giesen . Her var Vertshuset ikke godt og Sengene kun ringe, ganske anderledes udsøgt og fortræffeligt have vi det nu - det gamle Hotel Svanen i Frankfurth er for to Aar siden staaet op i Ungdom og Skjønhed, det hører nu til et af de eleganteste Hoteller jeg har seet. Her i Landet er aldeles Foraar, selv Serinerne ere udsprungne, alle Frugttræerne prange med Blomster. Strax, da vi kom igaar, gik Bøgh paa Posthuset og bragte mig Deres kjære Brev med endnu friske Blomster. Hvor er De dog uendelig god og trofast! Det undrer mig, at Fru Scavenius har skrevet til Dem, med en Slags Forundring over at hun ikke havde faaet Brev før jeg forlod Byen. Jeg troede at hun havde betænkt hvor afmaalt min Tid der var, at jeg vilde og maatte sige Levvel til Kongehuset, at jeg dernæst laae i Fløtning og at jeg i Begyndelsen af Reisen maatte have svært ved at skrive Breve. Det ligner Dem saa ganske, kjære Fru Melchior, at De ogsaa her saa venligt og undskyldende har klaret for mig; hjertelig Tak! Bøgh er i Dag ude i Staden, jeg sidder hjemme og skriver til Dem, Fru Scavenius og Grevinde Holstein, det vil tage hele Formiddagen og vel føler jeg mig slet ikke. Jeg drak iaftes en Deel Mælk og Sodavand, maaske Mere end jeg skulde, jeg troede det var uskadeligt, men nu trykker og skjærer det mig. Imorgen, om Gud vil, gaaer Reisen til Heidelberg, derfra til Basel og Bern ; paa det sidstnævnte Sted venter jeg først [overstreget: Brev fra mine Venner og først der haaber jeg] at faa Breve poste restante, dog fra Dem, kjære Fru Melchior, venter jeg ikke Brev før i Vevay.

Skade at jeg ikke har faaet Carls Adresse, men jeg finder ham vel. Deres Skrivelse og Skildring om Japaneserne og hele Livet ude paa Pladsen var særdeles livlig og beskuelig. Hr og Fru Jerichau hører jeg have nu ladet sig skille ad paa tre Aar, da ville de see om Forbindelsen ganske skal hæves eller heelt fornyes. Hils Deres Mand og Børn, hils Hr Moses og Israel Melchior, den kjære Tante Jette og Alle hos Fru Johanne; Brødrene Bloch, Frk Frenckel, Frøken Caroch & -

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad