Dato: 1. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen., Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den lste April 1873

Kjære Ven!

Da vi senest talte sammen blev det bestemt at De vilde være saa venlig, før min Afreise, der bliver, om Gud vil, i næste Uge, at sende mig 1000 Rdlr af Honoraret for de af mine Illustrerede Eventyr som udkomme ved Juletid, da jeg nu ogsaa til Reisen tager Penge ud af Sparekassen, bliver det mig for stor en Sum at føre med paa eengang og jeg beder Dem derfor at De istedet for 1000 Rdlr, kun leverer mig 800 og at jeg da siden kan skrive om eller strax ved min Hjemkomst, kan hæve de andre 200 Rdlr.

Her næst kommer jeg til en anden Sag. Redacteur Robert Watt var hos mig igaar og viiste mig et Brev fra hans Ven Journalisten Gregoire i Paris, han skal være en dygtig Mand der forstaaer dansk og vilde nu udgive en fransk illustreret Udgave af mine Eventyr, hvortil han gjennem Hr Robert Watt udbeder sig min Tilladelse, og dernæst om at erholde to fuldstændige danske Exemplarer, jeg forstaaer at det er eet til ham selv og eet til Ministeriet i Paris. Hr Robert Watt vilde tale med Dem herom, for at jeg ikke skulde have nogen Slags Uleilighed, men bad mig forud tale et Par Ord; det er jo altid til hæderlig Gavn for Originalen af en Bog at den vinder Erkjendelse i andre Lande og derfor kan Forlægger og Forfatter, selv uden materiel Vinding, nok understøtte et sligt Foretagende.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 81-82)