Dato: 24. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Marts 1873.

Kjære Fru Melchior! Det var en smuk Kjøre-Tour De forundte mig igaar; det var ogsaa deiligt at komme hjem i Deres hyggelige Stuer, dog kommer jeg der ikke igjen før jeg i det mindste kan lægge "Tandgjærdet", som Homer kalder denne smukke og nyttige Begavelse; thi hvad jeg leed igaar, især efter Maaltidet, var ganske Tortur. Det var ogsaa en ulidelig Smerte, da jeg kom hjem at faae den nødvendige Stads af og jeg har ikke endnu samlet Mod til at sætte den ind igjen, men i Dag venter jeg Tandlægen kommer.

Det er nu legemlige Lidelser, men De vil forstaae at de aandelige ikke ere mindre, naar De overtager min Tankegang, at jeg saaledes nu paa femte Maaned igrunden er til Besvær for mine meest deeltagende Venner, thi jeg føler dybt hver Opmærksomhed mod mig, hver venlig Overbærelse med min Uselskabelighed, og hvor kjedsommeligt det maa være med mit Paahæng. Jeg kjender Dem saa godt at jeg veed at De ikke vil synes om disse Udtryk og dog ere disse de rigtige. I Nat sov jeg ret godt, men tidligt på Morgenstunden vaagnede jeg med saadan Hoste at jeg blev nødt til at tage Morphin-Saft, der da ogsaa bevirkede at jeg sov ind og sov til Klokken halv ti. - I Dag tager jeg hen til Collins og tilbringer Middagen, men imorgen vil jeg hele Dagen blive hjemme for at faae Hvile. - Bring Deres Mand og Børn min hjerteligste Hilsen og bevar Deres venlige Deeltagelse for Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad