Dato: 24. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: George Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Marts 1873.

Kjære meget ærede Ven!

De veed at jeg har været syg, men veed neppe at jeg endnu paa femte Maaned, ikke er kommet videre i Velbefindende end at jeg i en smuk Solskins Time, kan kjøre lidt ud. Vil Gud forsøger jeg nu i April at drage i Syd paa. Endnu en Deel lidende, modtog jeg Deres kjærkomne Brev og blev inderlig glad ved at see mig i saa hjertelig Erindring hos min gamle deeltagende Ven Bentleys Børn. Det var mig i Sommer en Sorg at jeg først efter Deres Søster havde været i Kjøbenhavn fik at vide at hun havde været her; jeg vilde have glædet mig saa særdeles ved at see hende, og være hende til nogen Slags Tjeneste. Jeg boede netop da hos mine Venner Grosserer Melchiors paa deres smukke Villa tæt uden for / Kjøbenhavn. Naar seer jeg nu hende, naar seer jeg nu Dem og kan leve tilbage i den svundne, smukke Tid da jeg samledes med Deres Forældre og Søskende. Levende og deiligt staaer endnu Dagene i Seven Oaks for mig. Nu har jeg ikke Kræfter til at besøge Engeland og de trofaste Venner der, jeg maa Syd paa i mild og hyggelig Stilhed, til jeg igjen har min Sundhed, og da, vil Gud kommer jeg nok engang til Engeland. Og hvilket Navn mellem de Levende der, klinger mig da mere hjemligt end Navnet Bentley, min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Kreds, til Deres Søskende og alle Kjære. Gud glæde og bevare Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 196-97)