Dato: 9. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Wanda Danneskjold-Samsøe, f. Zahrtmann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Marts 1873.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde! Det er nu paa femte Maaned at jeg er syg, jeg som ikke før kjendte slig Prøvelse; det har været en lang Tid at blive i mine smaae Stuer og ikke at føle Lyst eller have Kræfter til at bestille Noget, neppe engang læse i en Bog. Dog i al den tunge Tid har jeg fornummet, som i alle Aar, at jeg er en "Lykke-Peer", at "Vorherre" er mere end god, ja al for god, mod mig; ingen Prøvelse er paalagt mig uden der er sprunget Velsignelse og Glæde ud af den. Hvor har jeg dog i min Sygdom seet og fornummet hvor mange, trofaste Venner jeg har; hvor underlig megen Deeltagelse har jeg dog nydt, og det lige fra vort ophøiede ædle Kongehuus til de meest fattigt stillede Venner. Hver Dag har bragt mig uforglemmelig Beviser her paa. / At jeg ogsaa hos Deres Naade har været i trofast deeltagende Tanke fik jeg iaftes det smukkeste Syn for. De sagde, for neppe Aar siden, da jeg saae og beundrede et Skjærmbrædt de med Smag og stor Kunsterisk Tanke havde udsmykket med brogede Billeder, at jeg skulde erholde et lignende; jeg maae tilstaae jeg turde ikke ret troe der paa, thi jeg fandt det var en alfor stor Gave, et Arbeide, en Tids Anvendelse, noget Altformeget at forunde mig, og saa erholder jeg dog, og det saa snart, dette nydelige Arbeide, der vil, naar Vorherre har kaldt mig, erindre om hvor venligt og smukt Digteren er blevet glædet. Jeg var igaar lidende, havde Smerter og tungt Sind iaftes, da Deres Naades lille Kunstværk kom til mig, jeg kunde ikke takke nok i klare hjertelig Ord, men i Dag har jeg det bedre, Skjermen staaer foran mig i min Stue, det er som et stort Blad fra Drømmenes Rige, Billederne glide saa let og levende i hinanden, det / er en heel Digtning. Deres Naade har forundt mig en stor Glæde, hvorledes skal jeg være i stand til at gjengjælde den, dog maaske springer et Eventyr ud fra Skjermen, om ikke iaar, saa i et kommende Aar, og da læser jeg det først for Dem og Deres Børnekreds, nu i dag kun min fattige Tak. Deres Naade har bragt mig Solskin, Gud lade et saadant lyse for Dem og Deres i Hjem og Hjerte. Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus