Dato: 15. december 1872
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Amaliegade d.

15.12.72.

Min kjære Etatsraad!

Maa jeg for det første spørge til Deres dyrebare Helbred og bede Dern lade Budet modtage et mundtligt Svar. Og dernæst saa mangfoldig Tak for alle de yndige Ting hvormed De har vildet glæde og betro mig. Jeg traf desværre ikke vores kjære, elskværdige Fru Melchior hjemme idag – thi igaar blev det mig umueligt at komme til hende som vi jo havde aftalt det. – Fra Fru Melchior af, kjørte jeg altsaa idag op paa Bazaren medbringende alle Melchiors skjønne Sager og ligesaa Deres nydelige Æske-Indhold. Fru Melchior havde sagt i Formiddags, da det afleveertes, at jeg jo nok selv vilde beholde Etatsraad Andersens Ting – nemlig ikke lade det komme i Andre Boutikker; jeg var dengang i Kirke! Jeg forstod naturligviis fuldt vel hvorledes hun meente dette og at det var lutter kjærlig Omsorg for alle Deres nydelige Merker. Men da jeg ikke selv forestaaer nogen Boutik, kun deeltager i Arbeidet saavidt jeg formaaer, – saa henvendte jeg mig strax til de meest virksomme af de Damer der vare tilstæde idag og man fandt det rigtigst at lægge Deres Ting sammen med de Kongeliges, naturligviis for at der skjenkes dem ligesaamegen Opmærksomhed. Jeg lod Kronprindsen titte i Æsken og han fandt det saa nydeligt at De ogsaa paa denne Maade har bidraget, og Hans kongl. Høihed som vi Andre beundrede naturligviis ligesaa Fru Melchiors yndige Blomster i det Hele, som og hendes kjærlige Venne-Haand der saa smukt har foreened sig med Deres! – Jeg haaber strax imorgen Formiddag at tage op paa Bazaren og forhører da øieblikkelig til Deres Sager for at overtyde mig om hvem der specielt har dem under sin Varetægt. Fru Melchior's egne Sager henhøre forsaavidt som det ere Blomster i Etatsraadinde Holmblads306 smukke Boutik, bestaaende af lutter Blomster og Frugter i alle Skikkelser. Paa Tirsdag tør jeg jo nok have den Fornøielse igjen at sende Dem Middagsmad Kl. 4, men er der noget at bemærke, at forandre eller deslige, da beder jeg Dem dog endelig sige det reent ud. Og hermed Slut! – jeg maa frygte at have trætted Dem med mit lange Skriveri. Guds Fred og en rolig Nat ønsker – med mange hjertelige Hilsen fra Mand og Børn Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus