Dato: 14. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, (Nyhavn No 18) den 14 Sep. 1872.

Kjære Hr Rossingl

Da jeg for henved en Maaned siden reiste ud til Basnæs, hvorfra jeg nu for en fjorten Dage siden er vendt tilbage. havde jeg den Fornøielse at tale med Deres Frue .og Svigermoder, hvem jeg overdrog at bringe Dem min hjertelige Hilsen. Vi talte særligt om Ingemanns gamle Pige Sophie. Jeg modtog i Sommer t ude fra Sorø t et :Brev undertegnet Blicher, jeg antog at det var fra een af Lærerne og saaledes stilede jeg ogsaa. Svaret og Adresse, men har aldrig senere hørt et Ord om min Skrivelse er kommet i de retteHænder. Jeg sendte, som man forlangte en Anbefaling for Pigen Sophie, men tilføiede at efter hvad jeg havde erfaret var der ved Academiet ingen ledig Legat-Plads og at hun, da hun ikke havde tjent i Academiebygnngen, ikke kunde komme i Betragtning. Det hele Legat er iøvrigt ikke mere end aarligt 25 Rdlr., jeg meente at disse let kunde bringes tilveie hos fem eller sex af Ingemanns efterlevende Venner, og at jeg var beredt til at give min Part. Svar her paa, har jeg, som sagt, ikke faaet, imidlertid har jeg faaet Leilighed til at tale med Conferensraad Linde og paa det varmeste anbefalet den gamle Piges Sag. Han sagde mig, hvad jeg vidste, at intet Legat, ved Sorø, i dette Øieblik:, var ledigt og at hun heller ikke kunde erholde det, men maaskee et andet lignde; jeg maatte imidlertid skaffe ham Oplysninger om Pige, tillige med et par anbefalende Ord; vil De eller Hr Blicher, give mig saadanne, ligesom ogsaa. en Afskrift af min Anbefaling, den jeg sendte; om jeg husker ret var den i Indhold og Form ganske brugelig, og ved at skrive en ny er jeg maaskee mindre heldig. Om De og Hr Blicher omtalte hendes Stilling og Værdighed til at erholde aarligt eet eller andet Legat, kunde hun vist komme i Betragtning, jeg skal selv aflevere Deres Meddelalse til Hr Conf'erensraa(l Linde. Dog giv ikke den gode Sophie Forvisning om at nu vil Alt klare sig, men at her er en slags Muelighed. Hils Deres Frue og Svigermoder , ligesom ogsaa Hr Blicher, dersom min Svar-Skrivelae er naaet til ham.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus