Dato: 12. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, September 12, 1872.

Dear and excellent friend:

your kind letter, dated August ninth, as well as the accompanying draft for my share of the Writings sold in the last half year, [has arrived]. I thank you very much for your solicitous concern for me and my writings. That the story of "The Gardener and the Manor" has not come out till this year puzzles me. You received it, if I recall correctly, last year at about this time; and here, as I told you, it came from the press about Christmas time. This will likewise be the case with the fairy tales and stories already sent you this year, and therefore I wished so much that they appeared at the earliest opportunity, in your good translation, in the Magazine, or wherever you find it most advisable. During these days you have again given me the pleasure of receiving a letter sent on August twenty-first. Then you had received the fairy tale about "Aunty Toothache," and I venture to believe that a few days after you sent off the letter, a new story, "The Adventure Book," reached you. I sent this from Basnæs early in August. Today a third fairy tale, "The Flea and the Professor," is being sent. As you will see, I have copied this myself, as I think you are now able to read my writing more readily [than the copyist's]. The fourth, somewhat longer story, of "The Gate Key" will be sent in the course of next week. These are the four stories I have probably already mentioned to you by name in my first letter of this summer, and which I wish translated and published in English as soon as possible, since I wish like last year to publish them in Danish towards Christmas. The Christmas season is our book market time, and so they must come out at that time, but I presume that in the English version they may greet my American friends before then or at the same time. I am eager to hear from you what impression these new compositions make upon you, my dear and soulful friend! Do not forget to send me when convenient a few copies of The Story of My Life.

Greet your dear family, and also my honored publishers. Let me know when you can if they have ever received the stories by Krohn which I sent them as printed matter. When I sent the manuscript of "The Adventure Book," I also sent reminiscences ofmy trip of this spring, published in the new weekly paper, From Near and Far, presenting a picture of Nuremberg. I sent this likewise under separate cover.

A particularly good photograph of myself is being shown in our exhibition. I shall send you a copy of it for your possible use in a later edition of my Writings. If you would like to have my bust in bisque, it may be ordered for you.

I have now moved into the city. The theatre season has begun, and my fairy-tale comedy, Hyldemoer, is again on the repertory of the Casino. A hearty goodbye.

your sincerely devoted friend,

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhaim den 12 Sept. 1872

Kjære fortræffelige Ven! Deres venlige Skrivelse, dateret den 9 August, [har jeg. modtaget,] ligesom ogsaa den vedlagde Penge-Anviisriing for min Deel af de solgte Skrifter i det sidste Halvaar. Jeg takker Dem meget for Deres Omhu for mig og min Digtning. At Fortællingen om Gartneren og Herskabet først er udkonirriet iaar, har undret mig, De erholdt den, om jeg husker ret, ifjor, omtrent ved denne Tid, og her som jeg sagde Dem kom den fra Pressen ved Juletid; det samme vil blive Tilfældet med de allerede i Aar tilsendte Eventyr og Historier og derfor ønskede jeg saa gjerne at De snarest, i Deres gode Gjengivelse, udkom i Magazinet, eller hvor De finder det meest heldigt. I disse Dage har De igjen glædet mig med en Skrivelse afsendt den 21 August; da havde De modtaget Eventyret om "Tante Tandpine" og jeg tør tro, at faae Dage efter at De afsendte Brevet, er en ny Historie: Eventyrbogen naaet til Dem; jeg afsendte samme først i August fra Basnæs. I Dag kommer et tredie Eventyr: Loppen og Professoren; jeg har, som De seer, selv afskrevet samme, idet jeg troer De nu bedst kan læse min Haandskrift. Den fjerde, noget større Historie om Portnøglen kommer i Løbet af næste Uge. Det er disse fire Fortællinger, hvis Navne jeg vistnok allerede i min første Skrivelse til Dem i denne Sommer har omtalt og som jeg ønskede snarest, naar det kan skee, oversat og udgivet paa Engelsk; da jeg, som ifjor, til Julen vil udgive dem paa Dansk, Juletid er vort Bogmarket og altsaa maa de komme den Tid, men jeg antager at de i engelsk Omklædning før - eller jevnsidig den Tid kan hilse paa mine amerikanske Venner. Jeg længes meget efter at høre fra Dem hvilket Indtryk disse nye Digtninger gjøre paaDem, min kjære, aandfulde Ven! Glem ikke, naar det kan skee, at sende mig et Par Exemplarer af mit Livshistorie; hils Deres kjære Familie, ligesom ogsaa mine hædrede Forlæggere. Siig mig, ved Leilighed, om De siden aldrig modtog de af mig i Krydsbaand afsendte Fortællinger af Krohn. Jeg har ogsaa, samtidigt med. Manuskriptet til Eventyrbogen, sendt een i det nye Ugeblad Nær og fjern givet Erindring fra min Reise i dette Foraar, nemlig et Billed af Nüirnberg; jeg sendte samme ogsaa i Krydsbaand.

En særdeles vellykket Photographi af mig findes paa vor Udstilling, jeg skal sende Dem et Aftryk af samme om De kan have Brug derfor ien senere Udgave af mine Skrifter. Har De Lyst til at eie min Buste i Biscuit, da skal samme fremstille sig for Dem.

Jeg er nu fløttet til Byen, Theatrene ere begyndte og min Eventyr-Komedie: Hyldemoer er igjen bragt paa Repertoiret i Kasino. Lev hjertelig vel

Deres inderligt hengivne Ven

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm