Dato: 8. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Fedder Carstens
Sprog: dansk.

[kladde til: Brev]

Kjøbenhavn den 8 Sept 1872

Kjære, gamle Ven og Lærer!

[overstr: Det er blevet sagt mig at] Det er Deres Guldbryllupsfest den 12 September; gjerne havde jeg den Dag besøgt Dem, men det stiler sig ikke saaledes at jeg personligt kan komme og trykke Deres Haand. Min hjertelige Lykønskning maa dette Brev bringe Dem, ligesom ogsaa til samme Tid, haaber jeg, et lille [overstr: Erindring] Minde vil indtræffe [hvor jeg paa en tydelig Maade dog er med i Deres Stue] og som jeg beder om maa faae Plads i Deres Stue naar Vennerne samles om Dem.

Det er nu henved 60 Aar siden jeg saae Dem, men [overstr: klart] levende husker jeg endnu Alt fra Barndoms-/fra Barndomstiden, Deres Hjem, Skolebygningen, for mig den Gang saa udstrakt stor, de gamle Kastanietræer uden for tæt ved Byens Port ind til Munkemølle; men især husker jeg min Lærer Hr. Carstens, den Gang en ung kraftig Mand, jeg husker de hvide Tænder der kom frem ved Smilet, de milde Øine De saae paa mig med, i det De holdt mig ved Haanden, for at jeg ikke skulde løbes overende af de store Drenge. Hvor klart i Tanken og dog saa længe siden! at vi i al den lange Tid aldrig mødtes! Tidt har jeg [overstr: i de samme Aar tænkt paa] tænkt, jeg maa dog engang over til Thorseng og hilse paa min gamle Lærer! ja næste Aar sagde jeg altid til mig selv, og satte det igjen ud, forvisset om at have en Evighed foran os, men Evigheden er ikke her paa Jorden, / jeg er selv blevet en Mand høit oppe i Aarene, [overstr: veed ikke om] jeg maa skynde mig lidt og om Gud vil, haaber jeg i Aaret som kommer at træde ind i Stuen hos Guldbryllupsparret som paa Deres Festdag iaar ogsaa vil venlig have i Tanke

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 353-55)