Dato: 31. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

718. Til Henriette Collin.

Basnæs den 31 August 1872.

Kjære Fru Collin!

Om jeg skriver til Dem eller til Deres Mand anseer jeg for at være Eet; Brev og Hilsen flyve til Dem begge. Det er allerede en Tid siden jeg skrev, jeg husker ikke naar, men jeg antager at det var under mit korte Ophold ude hos Henriques, i det mindste troer jeg at dette er min første Steril til Dem herude fra Basnæs hvor jeg paa Mandag har765 været i hele 14 Dage, men levet et aldeles stille Eremitliv766; Fru Scavenius er ikke rask, hun har sit tunge Sind og seer meget lidende ud, jeg sidder meest paa min Stue, hvor jeg læser og skriver Breve, spadserer saa i Haven, hvor nu allerede Efteraaret afpræger sig, Frugter og Bær faae Farve, de høie Stokroser og de prangende Asters føre Regimentet. Jeg har før jeg forlod »Rolighed«, skrevet endnu en Historie: Portnøglen, som er ganske heldig og vist more Dem. At jeg har faaet et Brev Fra den lille Mary Livingston i Skottland veed De vel, hun var meget glad over at have modtaget Brev fra sin Fader i Africa. At min gamle tro Veninde Fru Serre er død, troer jeg ogsaa at have meldt Dem; hun var mig en hengiven Sjæl der ret tog Deel i mit Vd og Vee. Frøken Heinke er utrøstelig over Tabet af denne Veninde og skrev mig iforgaars til fra Oberammergau hvor hun har tilbragt Sommeren og taget Studier af de interesante Ansigter i den lille Passionsby; hun udtaler sig dybt bedrøvet over Fru Serres Død. Da De, kjære Fru Collin, med Deres Mand besøgte mig inde hos Melchiors, saae De begge saa særdeles vel ud, det glædede mig og dem Allesammen, gid at De nu ret vedblive i Sundhed og godt Humeur; Vinteren, som kommer ønsker jeg maa opveie med Glæde og Sundhed alle de Prøvelse[r] den Vinter som gik bragte Dem og Deres Mand. De vil nu vistnok komme til at savne Louise der fløtter ind med Viggo i deres nye Hjem, men det er dog altid i samme By og De kunne stadigt mødes. Fra Jonna havde jeg forleden et rart Brev, hun og hendes Mand vilde gjerne see mig i denne Sommer, helst den 22 August, Jonnas Fødselsdag, men jeg kunde ikke komme i det jeg netop, Dagen forud, fik Telegram at Fru Scavenius var indtruffet og hendes Vogn ventede mig i Korsør. Jeg kommer saaledes neppe i dette Aar767 til Christinelund. Nu paa Mandag, den 2ten September reiser jeg ind til Kjøbenhavn og boer i mine vante Stuer hos Frøken Hallager i Nyhavn; Theatret aabnes og Theodor altsaa i Kjøbenhavn; jeg tænker at Jonas jevnligt kommer til Byen, bed ham lade mig vide naar det skeer; han reiser nok til Sverrig, til Trollhätta; jeg har i det mindste saaledes forstaaet det. Hvorlænge bliver De og Deres Mand i Hellebek?, det afhænger vel ikke alene af Veirliget, men ogsaa af Lovises Bryllup, hils hende, hils Deres Mand og Jonas. Seer De til Billes og Blocks, da bring de kjære Venner min hjertelige Hilsen og lad mig, om ikke altforlænge, høre hvorledes Alt staaer til paa Ellekilde.

Hjerteligst

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost