Dato: 29. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 29 August 1872.

Kjære Frøken Anna! Igaar glædede Deres Moder mig med Brev, og i det hørte jeg at det havde været Deres Fødselsdag den 25de August, altsaa for faae Dage siden; havde jeg betids vidst det da havde jeg skrevet til Dem og bragt min Lykønskning i det nye Livsaar, nu kommer jeg lidt bag efter, men vær dog forvisset om at De dog den Dag har været i min Tanke, thi jeg troer ikke at der gaaer nogen Dag uden jeg tænker paa mine trofaste Venner paa "Rolighed" [Deres Mo]der skriver at De paa denne Tid, flere Dage ret har følt Dem vel, og selv efter en Mindelse, lidt senere, af Deres Svaghed, har været et i ypperligt Humeur; gid Vorherre give Dem hver Dag, saadanne Velsignelses Gaver, gid at De maatte føle Dem stærk nok til at overvintre her hjemme og have godt deraf. Veiret er jo endnu mærkværdigt smukt og godt, vi vilde bestille en mild Vinter, og i Stuerne, paa Høibroplads, er jo al Hygge, Solskin og Blomster, der er Noget endnu bedre: der er Hjemmets Hjem. Der er ikke gaaet en Dag herude, uden min Tanke har spurgt sig selv, hvorledes færdes nu Vennerne paa "Rolighed"? Her paa Basnæs er just god Tid til at spørge, thi meer, end nogensinde, føler jeg mig, under Opholdet her, eensom. Fru Scavenius er ikke vel, min unge Ven Otto har endnu kun et Par Dage været hjemme og er i Virksomhed, saa at jeg seer ham meget lidt. Vandre om i Haven og sidde paa min Stue, tale ind ad med mig selv, [overstreget: og] læse og skrive Breve, det er Dagværket.- Baronesse Jonna Stampe og hendes Mand have hjerteligt indbudt mig til at komme paa Christinelund, men i hvor gjerne jeg gad være hos de kjære Mennesker, har jeg dog Ulyst til at flakke saaledes fra Sted til Sted, jeg søger derfor helst hjem til Kjøbenhavn, uagtet de fleste Omgangsvenner ere endnu paa Landet.- Rimeligviis reiser jeg Mandag Aften ind til Byen og saa sees vi snart. Ikke en eneste lille Begivenhed herudefra, har jeg at fortælle.- [overstreget: Lige] Ud for mine Vinduer har jeg den aabne Sø, lige til Laaland, men kun sjældent viser sig et Dampskib i Horizonten eller et Par Seilere. Hvor ganske anderledes livligt var Skuet fra Altanen paa "Rolighed"; der var det som saae man en Kaprenden mellem Dampskibe eller at Østersøen bar en umaadelig Flaade ud i den vide Verden. - Her paa Basnæs er endnu en Deel Roser i Haven, men forresten ikke saa mange og forskjellige Blomster som paa "Rolighed"; Æbler bliver her slet ingen af, det er som om Vinden allerede havde rystet alle Frugterne fra Grenene. Jeg lægger her i Brevet nogle Blade og Blomster jeg har presset til Deres Moder, maaskee kan hun benytte disse, hun skal faae flere. Hils hende særdeles, ligesaa Deres Fader, Brødrene og Deres Søstre; glem ikke Frøkenerne Sophie Melchior, Frenckel og Meyer.-

I Dag er det Torsdag, altsaa den Dag hvor sædvanligt en Deel af Vennerne komme til Middag og Aften paa "Rolighed", jeg tænker mig at Hr: og Fru Lund er der, eller maaskee Deres Søster Fru Johanne; der stod i Deres Moders Brev til mig hvor smukt det saae ud at see Christian føre Alma naar lille Charlotte eller Poul sad der til Hest, det skulde photographeres; faae Deres Onkel der til; frem i Tiden vil et saadant Billede ogsaa more de Smaa som da ere blevne Store. Nu Gud glæde og velsigne Dem, min kjære unge Veninde.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad