Dato: 28. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 28 August 1872.

Kjære Hr C Reitzel!

Deres Søster og Hr Svoger, som jeg imellem seer hos Melchiors paa "Rolighed", har vel bragt Dem min venlige Hilsen; ogsaa ved disse to gode Venner har jeg hørt lidt fra Deres Broder og Svigerinde paa Reisen. - Jeg er nu allerede over en Uge paa Basnæs og tænker at naae Kjøbenhavn den 3 eller 4de September; een Dag senere ønsker jeg at erholde, ved Dem, et i Rødt smukt indbundet Exemplar af de sidste Eventyr og Historier, det som begynder med: "Lykken kan ligge i en Pind". Jeg vilde gjerne forære samme Exemplar til Hendes Majestæt Dronningen, jeg pleier ved hver Juul at overrække hende min nyeste lille Bog, denne Gang var Dronningen i Besøg i Grækenland og kjender saaledes slet ikke det seneste Hefte, jeg synes nu det var en Slags Leilighed i Anledning af Festdag den 7 September, om jeg maa have Bogen helst den 5te.

- Frøhlich har tilmældt mig at han nu har modtaget alle de udkomne Eventyr og Historier til Tegning, kun eet mangler han, Eventyret om Laserne, det staaer i et Aargang af Lose og Delbancos Folkekalender; kan De skaffe det tilveie, ellers maa vi lade det afskrive.

- De veed at jeg har et nyt Hefte Eventyr og Historier, mit eneste Dagværk i dette Aar; der kan begyndes paa Trykningen naar De vil og De finder at det er en heldig Tid for den lille Samling at træde ud i Venden. Indholdet er "Tante Tandpine", "Portnøglen", "Loppen og Professoren" samt "Eventyrbogen, disse skulle udkomme trykt og udstyrede som de ved forrige Juul, kun at jeg holder paa at vi blive ved den tidligere Form at hver Historie faaer sit Titelblad, at det ikke skete forrige Gang laae i at der kun var eet eneste ikke før trykt Eventyr og at saa Folk skulde faae lidt Mere for Skillingen og da næsten alle Historierne vare korte vilde der blive alformange rene Blade. Nu er i det mindste de tre Historier efter mit Skjøn, hver paa et trykt Ark og de fire, maaskee kommer der en femte, bliver da en fem Ark. - Hils Deres Broder naar De skriver ham til, gid vi maa faae ham hjem rigtig karsk og glad, hans Frue med; Deres egen Frue min ærbødige Hilsen.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Collin. Brevs. XVII, H. 27, nr. 498.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret