Dato: 26. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 26 August 1872.

Kjære Frøken Hallager!

Rimeligviis kommer jeg til Kjøbenhavn idag otte Dage, altsaa Mandag den 2den Sept. og fløtter ind i mine egne Værelser. Vil De derfor, efter dette Brevs Modtagelse, være saa venlig, at lade lufte godt ud, særligt faae Sengeklæderne luftede, helst i Stuerne for aabne Vinduer og ikke nede i Gaarden.-Vi maa nok tænke paa at bestille en favn Brænde, dog derom er maaskee Tid nok naar jeg indtræffer, ligesom jeg ogsaa maa have heelt hvidt Sukker, Caffe, (den allerbedste), bayrisk Øl fra Østergade &; jeg skriver imidlertid til Dem Dagen / før min Ankomst og da kan Nødvendighederne anskaffes. Det er nu nærmest om Alt er godt og hyggeligt naa jeg kommer hjem. Vi blive altsaa Vinteren over i Nyhavn, om Gud saa vil; jeg vedbliver som før at leie a Maanedsviis, men ønsker De det, er det mig en Fornøielse at betale forud for hvert Qvartal, saaledes som det var Tilfældet i Sommer. Jeg antager at De faaer en Pige eller Kone til at passe os, dog det er Deres Sag, men see endelig at faae en brav, skikkelig, Een vi kunne stole paa. - Jeg vil haabe at Vinteren ikke bliver haard og at Veien ned i Nyhavn, nu da Bro­lægningen er lidt mindre farlig at betræde, ikke vil være saa / slem som i den forrige kolde Tid. Hils Deres Veninde Fru Weidemann, li­gesom ogsaa den lille Thora; jeg ønsker at De ret maa faae glæde af hende.

Jeg har nu været en Ugestid paa Basnæs og tænker, som sagt, at reise her fra paa Mandag, saa at jeg indtræffer ud paa Aftenen. Faae det endeligt ret hyggeligt i Stuerne og Sengen god, jeg ved at De har den bedste Villie. - Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus