Dato: 26. april 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 April 1839.

Uagtet jeg er i den Tro, at De allerede er over Sø og salten Vande, ja maaskee indenfor vore Volde315 vil jeg dog sende Dem dette Epistel, der hvad Papiret angaaer skal søge at stikke Deres, Øvrigt nydelige Blomsterbrev.

De udtrykte Dem saa lidet bestemt, med Hensyn til Tiden De vilde være i Kjøbenhavn, saa at jeg intet klart Begreb har derom. Udstillingen holder op den første Mai, dersom ikke Kongen skulde give en Forlængelse; De maa altsaa skynde Dem. Mullatten faaer De neppe at see, da det er imod min pecuniere Fordeel at Stykket kommer frem i Mai, da er der for tropisk i Theatret, desuden har vi et andet Trækplaster og mere, end eet gjør ikke godt; vi have nemlig Aladdin316 , som jeg istedet for Mulatten vil have den Glæde at sende Dem Billet til. De skal see hvor fortræffeligt det er sat i Scene ! det hele Østerland glider i Toner og Farver forbi Deres Øine og Ører. Tredie Acts Slutning er noget af det Smukkeste vor Scene har at fremvise, men med 3die Act ønskede jeg at det Hele havde Ende, de to følgende Acter falde lidt mere matte. Medens De er her i Byen vil De faae Mulatten at høre, jeg skal gjerne læse Dem den, desuden vil jeg presentere Dem et nyt Hefte Eventyr317 , der indeholder: "Den flyvende Kuffert" , et ret lunefuldt Eventyr; Rosen Alfen , som jeg anseer selv for høist genial, og Paradisets Have , dette sidste skriver jeg endnu paa og troer at Beskrivelsen af Beeren-Eiland oppe i Polar?Havet er særdeles lykkedes mig. Vor Studentercomedie paa Hoftheatret gik forrige Løverdag og var det Sletteste Foreningen endnu har præsteret. Hertz havde nemlig skrevet en een Acts Folkecomedie318 , der havde sin Evighed alt ved første Forestilling; nei, hvor det Menneske forstaaer at trække ud, det er mærkværdigt. Jesper Foersom er jo kommet fra det kongelige Theater og er blevet Kjøbmand319 , siges der, i Slagelse. – Med den lille Wulle Collin staaer jeg paa en spændt Fod, hun vil i den senere Tid gjøre sig interesant ved at vise mig Kulde, siger altid "intet!" – naar jeg kommer, hvorfor jeg har kastet min hele Kjærlighed over den yngre Søster: lille Mumme ! hvilket særdeles creperer Wulle ! – Ingemanns ere komne her til Byen. I Hotellet hvor jeg boer320 begynder det nu at blive levende, Fremmede komme og forsvinde, Foraaret er alt draget ind i Byen. Siig til Deres kjære Moder, at hun maa smukt i Mai sætte sig med Faderen paa et Dampskib og stile i flyvende Fart til Hovedstaden her er dog lidt livligere end i Odense. Deres Fader kan vist have godt af Søeluft og naar han saa bliver lidt mere styrket, saa skal han nyde Stadens Glæder. Hils dem kjærligt og smukt fra mig ! siig Tante Augusta at hun skriver mig til med Dem, det vil sige med Henriette Hanck ikke just med Faderen og Moderen, thi de komme jo lidt senere. Tak fordi De saa venligt erindrede min Fødselsdag; jeg sender Eline en Bouquet Helsener, som hun vil behage at uddele i Dalum. Fra Fru Lessøe har jeg mange Hilsener, nu er hun igjen ret vel. Sidste Søndag gav Mad: Simonsen en Aften?Underholdning321 , jeg havde til den leveret 3 Nummere, som gjorte megen Lykke. Mad: Nielsen fremsagde: Rabbi-Mejer, et Digt der kommer i Portefeuillen paa Søndag. Phister fortalte Keiserens nye Klæder, han gav det saa originalt, at Folk var færdige at ligge paa Gulvet. Hele den kongelige Loge var opfyldt og i en Latter, sagde man, som man aldrig havde seet det stærkere. Min Epilog var til en Melodi af "den sorte Domino". Mad: Simonsen sang den saa sjælfuldt at Huset bugnede af Bifalds Klap, hun blev kaldt frem og maatte synge den igjen. Af ny Syngestykker medens De er her, vil De faae Bæbu af Marschner322 og Sara af Løvenskjold323 . "Den sorte Domino" gives endnu en eller to Gange, det var at ønske at De kom tidsnok, for deri at høre Mad: Simonsen324 ; ja saa skal De høre en Sangerinde, i det mindste noget ganske andet, end De før har hørt. Hvorledes lever Frøken Louise von Schleppegrell? Siig hende at mit nye Eventyr Rosen?Alfen bestemt er et Eventyr hun vil synes om, skjøndt jeg forud hører at hun siger "Uh, det er skrækkeligt!" – Bring Thomsens en venlig Hilsen fra mig, jeg læser hans Avis i Studenterforeningen, Hempels faaer jeg derimod hos Collins. Hvad har ellers den stakkels Theodor gjort, siden De troer han i Theatret vilde sige, hvad De behagede at skrive; Theodor er just i høieste Grad elskværdig mod Damer, og et smukt, elegant Menneske, første Udgave fra Skaberens og Skræderens Haand. Jette Wulff er i denne Tid paa Nysø, der flyver hun hvert øieblik ud, hendes Broder Christian er paa Vagtskibet ved Helsingør. – Dette Epistel faaer jeg vel et mundtligt "God Dag !" for, dersom det kommer i Deres Hænder og De ikke, hvad jeg dog helst vil ønske er over Søen. Nu lev vel !

Deres broderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus