Dato: 21. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, Søndag den 21 Juli 1872.

Kjære Fru Scavenius! Deres Naades inderligt kjærkomne Brev modtog jeg iaftes og skynder mig strax i Dag med at bringe min Tak og Brev=Gjenhilsen. Jeg er forundret ved at høre om den megen Regn der falder i "Wildbad", vi have her hjemme, paa tre Dage nær, altid det deiligste Veir, Solen skinner og oftest er Himlen uden en Sky; de tre kolde, urolige Dage havde vi for en Uge siden; vi fik et voldsomt Tordenveir om Aftenen ud paa Natten, det var et Regnskyl som et Skybrud, blandede med ærtestore Hagl; Lynet slog ned i Bruuns nye Bygning ved Emiliekilde, kløvede en Muur der er to Alen bred, nu trængte Regnskyllet paa og snart styrtede ud over Veien en Strækning paa to og tyve Alen af Muren, Vandet stod 6 Tommer over Jern-baneskinnerne ude ved Klampenborg; det er tropisk Veir i tropisk Sommer. I Dag er stor Kapseilads ved Bellevue som Kronprindsen overværer. Imorgen Aften reiser Kongen over til Guldborgsund og besøger Rosenørn-Lehn og tillige Landmands Forsamlingen. Hans Majestæt ventes igjen hjem paa Torsdag-Morgen. Torsdag skulde her paa Rolighed have varet stor Middag, men da Grosserer Melchior gjerne vil have Grev Holstein=Holsteinborg med, (han følger med Kongen) er Middagen udsat til Fredag og derved igjen min lille Udflugt til Sverrig udsat til Lørdag. Her er en Mængde Svenske og Norske i Kjøbenhavn for at besøge Udstillingen. I Casino er Opera og Dands af Artister fra det kongelige Theater i Stockholm. Sporvognene jage overlæssede gjennem Gaderne. Jeg bliver helst herude paa "Rolighed" og har været flittig, det vil sige, jeg har været heldig, faaet Ideer, som ere bragte paa Papiret, jeg har skrevet et Eventyr: "Eventyrbogen" og dernæst to nye Eventyr: "Tante Tandpine", som er forfærdelig og dog ganske lystelig; saa ogaaa: "Loppen og Professoren", som synes særdeles at behage ved det gode Humeur hvor med den er fortalt. Fru Melchior takker Deres Naade for den venlige Hilsen og beder mig bringe en lignende, varmt og hjerteligt, igjen; her er en Deel Fremmede her ude, ny-ligt forlod os en Deel af Familien fra Hamborg, i Dag see vi Hol-lændere, ogaaa af Familien, den ældste af Sønnerne, som har opholdt sig et Aarstid i Torquay for at lære godt Engelsk, kommer hjem om faae Dage. Med den svagelige Datter gaaer det kun smaat frem nu prøver hun daglig at sidde i Luft=Klokken paa Vestervold. Jonna Stampes Moder Fru Drewsen, vedbliver at være sengeliggende, det er nu paa fjerde Maaned. Vil Deres Naade bringe Frøken Lutzow min venlige ærbødige Hilsen! jeg vil nu ret ønske Dem og hende smukt Veir den korte Tid de ere i Schweiz. Har Deres Naade ikke været i Ragatz saa tag der hen; det er et høist romantisk Sted, der gaaer Jernbane derhen fra Zürich. Fra Hotellet kjører man i en halv Time til den mægtige Hule hvor det varme Kildevæld sprudler; jeg har ikke seet mere imponerende Vei, i det smaa, end denne. Meget glæder jeg mig til at gjensee Deres Naade og haaber at den lille Badereise ret har styrket og oplivet dem; gid nu ogsaa Efteraaret, her hjemme, maa blive smukt, med klar Luft og broget Løv. Vil Deres Naade sende den kjære Otto en Hilsen fra mig. Af ganske Hjerte Deres taknemlige, hengivne

H.C.Andersen.

/p>

Tekst fra: H.C. Andersens Hus